ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לפיקוח על מצרכים ושירותים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים