ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת ועדות חקירה תשי"א-1950 וחוק לתיקון דיני העונשין (שוחד ושלמונים) תשי"א-1950

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים