ועדה של הכנסת ה-16

היטל על העסקת עובדים זרים במסגרת הצ"ח המדיניות הכל

קוד המקור של הנתונים