משוב

ועדת הכלכלה

בהתאם לסעיף 13 לתקנון הכנסת, תחומי ענייניה של ועדת הכלכלה הם:
מסחר ותעשיה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבור ה - ספנות, תעופה , מערכת הכבישים, תחבורה ציבורית, הרכבת והבטיחות בדרכים; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות ובינוי ושיכון.

בהתאם לתחומים האמורים מטפלת ועדת הכלכלה ומקיימת פעילות ענפה, בין היתר, בנושאים אלה:
הצרכנות והגנת הצרכן; האנרגיה והתשתיות - גז (גפ"מ), גז טבעי, דלק וחשמל; התקשורת - דואר, טלפוניה נייחת וניידת, שידורי טלוויזיה ורדיו; הבנקאות למשקי הבית; התיירות; מינהל מקרקעי ישראל; מים וביוב; זכות יוצרים ובית דין לתמלוגים; הגבלים עסקיים; הפיקדון על מכלי המשקה ותאגיד המחזור; הגבלות העישון ופרסום מוצרי הטבק.

ישיבות קרובות

 • יום שלישי, 12/08/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) (מחמם מים), התשע"ד-2013

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס''...), התשע"ד-2013, בדבר נהיגה בישראל עם רשיון זר

 • 12:00  -   ועדת הכלכלה: צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מאישור סוג לציוד קצה קווי), התשע"ד-2014 - בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש

 • 12:45  -   ועדת הכלכלה: בקשת פטור מהקמת תאגיד מים לפי סעיף 6א(ג) לחוק תאגידי מים וביוב, התס"א-2001 - המועצה המקומית נאות חובב

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: צו הגז (בטיחות ורישוי)(מכלי גפ"מ מיטלטלים), התשע"ד-2014

 • 14:30  -   ועדת הכלכלה: "תעודת זהות" בנקאית - דיווח ללקוחות הבנקים

 • יום רביעי, 13/08/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראות לעניין הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת פירוד), התשע"ג-2013

 • 12:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון), התשע"ד-2014

 • 13:30  -   ועדת הכלכלה: צו קידום התחרות בענף המזון (דחיית מועד), התשע"ד-2014

 • 14:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס''...), התשע"ג-2013, בדבר חובה להעסיק קצין בטיחות וסמכויותיו

ישיבות מהן טרם פורסם פרוטוקול

 • יום שלישי, 22/07/2014

  08:45  -   ועדת הכלכלה: תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראות לעניין הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת פירוד), התשע"ג-2013

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: פעילות החברות המשכנות - הזכות למגורים בדיור הציבורי ותחזוקת הדירות

 • יום רביעי, 23/07/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה), התשע"ד-2014

 • 09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה) (תיקון), התשע"ד-2014

 • יום שני, 28/07/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס''...), התשע"ג-2013, בדבר חובה להעסיק קצין בטיחות וסמכויותיו

 • יום חמישי, 24/07/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: סיור בקריה החקלאית המכון הוולקני בבית דגן

 • יום רביעי, 30/07/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013 של חה"כ יריב לוין, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ נחמן שי, חה"כ יפעת קריב. (פ/1589)

 • יום שלישי, 22/07/2014

  11:00  -   ועדת הכלכלה: פעילות החברות המשכנות - הזכות למגורים בדיור הציבורי ותחזוקת הדירות

 • 12:30  -   ועדת הכלכלה: קו המתח בשכונת חרוזים ברמת גן פוגע בבריאות התושבים הצעה לדיון מהיר של ח"כ כרמל שאמה-הכהן.

 • 13:30  -   ועדת הכלכלה: צו המתווכים במקרקעין (תיקון מס'' 7) (דחיית מועד להבאת תקנות לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת), התשע"ד-2014

 • יום שני, 28/07/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס''...), התשע"ג-2013, בדבר חובה להעסיק קצין בטיחות וסמכויותיו

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס'' 8) (שיעור מרבי של ריבית פיגורים), התשע"ד-2014 של חה"כ מאיר שטרית. (פ/277)

 • 12:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'' 115) (מתן מידע בדבר נקודות), התשע"ד-2014 של חה"כ אמנון כהן. (פ/1059)

 • יום שלישי, 29/07/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס'' ...), התשע"ד-2013, בין היתר בדבר נהיגה בקלנועית, חניית רכב, חגורות בטיחות, כסא גלגלים ברכב ציבורי, רכיבה על אופניים

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס''...) (מקרקעין), התשע"ד-2014

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס''...) (מקרקעין), התשע"ד-2014

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: הרחבת התשתיות וסיוע לחברות התעופה הישראליות לנוכח המגבלות בתעופה

 • 14:30  -   ועדת הכלכלה: הפגיעה בתעופה אזרחית עקב סגירת שדות התעופה בהרצליה ושדה דב הצעה לדיון מהיר של ח"כ איילת שקד. הפגיעה בתעופה באזרחית עקב סגירת שדות התעופה בהרצליה ושדה דב הצעה לדיון מהיר של ח"כ נחמן שי. הפגיעה בתעופה האזרחית עקב סגירת שדות התעופה בהרצליה ושדה דב הצעה לדיון מהיר של ח"כ רוברט אילטוב.

 • יום שני, 28/07/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס''...), התשע"ג-2013, בדבר חובה להעסיק קצין בטיחות וסמכויותיו - 1. דיון בתקנות 2.בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן בתקנה 1 - תיקון תקנה 579, לעניין החרגת כלי רכב חקלאיים נגררים ובלתי ממונעים מהחובה להעסיק קצין בטיחות; 3.דיון מחדש מאת חה"כ איילת שקד בתקנה 2 - תיקון תקנה 580 ובתקנות המתייחסות לאופן התקשרות עם קצין בטיחות; 4.בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן בתקנה 6 - תקנה 584ג המוצעת, לעניין אישור למתן שירותי בטיחות מחוץ למפעל

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס'' 8) (שיעור מרבי של ריבית פיגורים), התשע"ד-2014 של חה"כ מאיר שטרית. (פ/277)

 • 12:20  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'' 41), התשע"ד-2014 של חה"כ חיים כץ. (פ/1216) - בדבר זיהוי טלפוני של עוסק, בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ חיים כץ ודיון מחדש בנושא מועד התחילה

 • יום שלישי, 29/07/2014

  13:00  -   ועדת הכלכלה: הרחבת התשתיות וסיוע לחברות התעופה הישראליות לנוכח המגבלות בתעופה בחינת הביצוע של העתקת הפעילות של נתב"ג לשדה התעופה בעובדה

 • יום רביעי, 30/07/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013 של חה"כ יריב לוין, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ נחמן שי, חה"כ יפעת קריב. (פ/1589)

 • 10:50  -   ועדת הכלכלה: הקמת ועדת משנה לנושא תשתיות התעופה האזרחית בישראל, הבינלאומית והפנים-ארצית

ישיבות אחרונות

מסמך ממ"מ