קריאה שנייה - הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון), התשע"ו–2016

יום שני 06 יוני 2016 17:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

אלי אלאלוף
עאידה תומא סלימאן
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
שלי יחימוביץ
איתן ברושי
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט באייר התשע"ו (6 ביוני 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 627, מיום כ"ב באדר א' התשע"ו (2 במרס 2016), עמ' 78.

    תיקון סעיף 2 1.בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג–2012‏ ס"ח התשע"ג, עמ' 18. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 – (1) ברישה, במקום "13" יבוא "14"; (2) אחרי פסקה (11) יבוא: "(12) נציג הסטודנטים במכללות הטכנולוגיות המוכרות, לפי המלצת התאחדות הסטודנטים בישראל." תיקון סעיף 42.בסעיף 4(ג) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "היו הדעות שקולות – יכריע היושב ראש."
משוב א- א+