קריאה שנייה - הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016

יום שני 30 מאי 2016 22:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

נורית קורן
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

נגד 18

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עאידה תומא סלימאן
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איתן כבל

החוק המלא


  • חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ב באייר התשע"ו (30 במאי 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1044, מיום ט"ו באייר התשע"ו (23 במאי 2016), עמ' 1016.

    תיקון סעיף 71.בחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג–2013 ס"ח התשע"ג, עמ' 208. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7(א), המילים "בשיעור שלא יעלה על 20% מהמחיר לצרכן" יימחקו, ובסופו יבוא "בשיעור מהמחיר לצרכן כפי שייקבע בהסכמה בין המוציא לאור לחנות הספרים, והסכמי ההנחה לפי סעיף 8(א) לא יחולו בתקופה זו". תיקון סעיף 432.בסעיף 43 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), המילים "והוא יעמוד בתוקפו שלוש שנים מיום התחילה" – יימחקו; (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) הוראות סעיפים 1, 3 עד 8, 17(1) עד (3), (5) ו-(6), 18(1), (4) ו-(5), 19, 20(א)(1), (3) ו-(4), 35 עד 38 ו-42 יעמדו בתוקפן עד ליום כ"ז באב התשע"ו (31 באוגוסט 2016). (א2) יתר הוראות חוק זה, שאינן מנויות בסעיף קטן (א1), יעמדו בתוקפן שנתיים מיום פרסומו של חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו–2016."; (3) סעיף קטן (ב) – בטל; (4) בסעיף קטן (ג) במקום "תוקפו של חוק זה" יבוא "תוקפם" ובמקום "בתקופת תוקפו" יבוא "בתקופת תוקפם". שמירת תוקף3.בלי לגרוע מהוראות סעיף 22 לחוק הפרשנות, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 302., אין בהוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה כדי לפגוע גם בכל אחד מאלה: (1) תוקפו של הסכם שנכרת לפי סעיף 8 לחוק העיקרי, אלא אם כן הסכימו הצדדים לבטלו או לשנותו לעניין תקופה שלאחר יום כ"ז באב התשע"ו (31 באוגוסט 2016); (2) הליך לפי פרק ה' לחוק העיקרי, ובלבד שנמסרה דרישת תשלום לפי סעיף 23 לחוק העיקרי לפני יום כ"ז באב התשע"ו (31 באוגוסט 2016).
משוב א- א+