קריאה שנייה - הצעת חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון מס` 3), התשע"ו-2016

יום שני 23 מאי 2016 19:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק וקנין
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיקי לוי
איתן כבל
עמר בר-לב
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נמנע 1

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון מס' 3), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשע"ו (23 במאי 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1039, מיום י"ח באדר ב' התשע"ו (28 במרס 2016), עמ' 988.

    תיקון סעיף 21. בחוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה), התשנ"ט–1999‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 47; התש"ע, עמ' 233. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, בהגדרה "שיבוט אדם –Human Reproductive Cloning", במקום פסקה (1) יבוא: "(1) יצירה של עובר אדם הזהה מבחינה גנטית לאחר, אדם או עובר, חי או מת (בחוק זה – עובר משובט);". תיקון סעיף 82. בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "ט"ו באייר התשע"ו (23 במאי 2016)" יבוא "כ"ט באייר התש"ף (23 במאי 2020)". תחילה3.תחילתו של חוק זה ביום ט"ז באייר התשע"ו (24 במאי 2016), ואולם לא יועמד אדם לדין בשל מעשה שעשה בניגוד להוראות החוק העיקרי, בתקופה שבין יום התחילה לבין יום פרסומו של חוק זה.
משוב א- א+