אישור החוק - הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס` 58), התשע"ו-2016

יום רביעי 30 מרץ 2016 13:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יעקב פרי
מיקי לוי
יוסי יונה
איתן ברושי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו (30 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1004, מיום ח' בשבט התשע"ו (18 בינואר 2016), עמ' 402.

    תיקון סעיף 9 1. בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970‏ ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשע"ד, עמ' 813. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ב), בהגדרה "העדכון הנוסף", בפסקה (1), במקום "או בדירוג קלדניות שופטים" יבוא "בדירוג קלדניות שופטים או בדירוג ביקורת המדינה". החלפת סעיפים 63א1 עד 63א3 והוספת סעיף 63א42. במקום סעיפים 63א1 עד 63א3 לחוק העיקרי יבוא: "מועד המעבר, המשכורת הקובעת ורשימת הדירוגים הבסיסית 63א1.(א) ההגדרה "מועד המעבר" שבסעיף 8 תיקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כך: ""מועד המעבר" – יום כ"ב בניסן התשע"ו (30 באפריל 2016);"; (ב) ההגדרה "משכורת קובעת" שבסעיף 8 תיקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו בסופה נאמר: "(4) על אף הוראות פסקאות (1) ו-(2), שולמה, לאחר מועד המעבר, תוספת על משכורתו של פלוני בעד התקופה שלפני מועד המעבר, שמקורה בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו ושנכרת לאחר המועד האמור, לא תובא התוספת האמורה בחשבון לעניין אותן פסקאות, אלא אם כן קבע שר האוצר אחרת, בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת."; (ג) ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף 8 תיקרא לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו במקום הסיפה החל במילה "שבחלק" נאמר "שבחלק ד' לתוספת השלישית". עדכון המשכורת הקובעת63א2.(א) סעיף 9 ייקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו – (1) בסעיף קטן (א1), במקום "כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014)" נאמר "כ"ג בניסן התשע"ו (1 במאי 2016)"; (2) אחרי סעיף קטן (א1) נאמר: "(א2) העדכון הנוסף בעד קצבאות חודש ינואר 2011 עד חודש דצמבר 2015 ישולם בשיעורים כמפורט בפסקאות שלהלן ובמועדים כמפורט בהן: (1) סכום השווה ל-50% מסך העדכון הנוסף בעד הקצבאות כאמור ישולם בתשלומים כאמור בסעיף 9א(ט)(1) המובא בסעיף 63א3; (2) סכום השווה ל-52% מסך העדכון הנוסף בעד הקצבאות כאמור ישולם בתשלומים כאמור בסעיף 9א(ט)(2) המובא בסעיף 63א3. (א3) על אף הוראות סעיף קטן (א2), נפטר מי שזכאי לעדכון הנוסף כאמור באותו סעיף קטן, ישולם ליורשיו של אותו זכאי סכום חד-פעמי בגובה התשלומים לפי אותו סעיף קטן שטרם שולמו לזכאי שיהוונו לפי שיעור הריבית כאמור בסעיף 9א(י)(2) המובא בסעיף 63א3. (א4) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1), לגבי מי שפרש משירות לפני מועד המעבר ומשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית, ושיעור היתרה לניכוי בעד קצבת חודש ינואר 2016 ואילך, עולה על שיעור התוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 בלא הפחתת היתרה לניכוי, המגיעה לו בעד אותו חודש, ככל שמגיעה, יופחת ההפרש שבין השיעורים האמורים משיעור העדכון לפי סעיפים קטנים (א) ו-(א1) בעד השנים 2016 ו-2017; לעניין זה, "היתרה לניכוי" – כהגדרתה בסעיף 9א(א) המובא בסעיף 63א3." (ב) סעיף 9(ב) ייקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו – (1) בהגדרה "המדד הקודם" – (א) בפסקה (1), במקום "ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008)" נאמר "כ"ו בתשרי התשע"ד (30 בספטמבר 2013) ולגבי מי שפרש בחודש נובמבר 2013", ובמקום "חודש דצמבר 2008" נאמר "חודש דצמבר 2013"; (ב) בפסקה (2), במקום "ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008)" נאמר "כ"ו בתשרי התשע"ד (30 בספטמבר 2013), למעט מי שפרש בחודש נובמבר 2013"; (2) במקום ההגדרה "העדכון הנוסף" נאמר: ""העדכון הנוסף", לגבי עובד של שירותי הביטחון פלוני – עדכון בשיעור ממשכורתו הקובעת השווה להפרש שבין השיעור האמור בפסקה (1) לבין השיעור האמור בפסקה (2), ובלבד שההפרש כאמור הוא הפרש חיובי, ולעניין קצבאות חודש ינואר 2011 עד חודש דצמבר 2015 – עדכון כאמור כשהוא מוכפל ב-0.395: (1) שיעור כמפורט להלן, בהתאם לדירוג שבו דורג אותו עובד או לאופן חישוב משכורתו הקובעת, לפי העניין, ערב פרישתו: (א) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית – אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013) – השיעור הקבוע לגביו בחלק א' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו; לעניין פסקה זו יקראו את פסקה (6) לרשימת הדירוגים הבסיסית, כך שבמקום "ערב מועד המעבר" יבוא "ערב מועד הפרישה"; (ב) לגבי מי שערב פרישתו מהשירות חושבה משכורתו הקובעת לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית – אם פרש מהשירות בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) – השיעור הקבוע לגביו בחלק י' לתוספת שלישית א', בהתאם למועד פרישתו; (2) שיעור הניכוי כהגדרתו בסעיף 9א(א) המובא בסעיף 63א3, החל לגבי העובד." תוספות לקצבה63א3.סעיף 9א ייקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו נאמר בו: "(א) בסעיף זה – "היתרה לניכוי" – ההפרש שבין שיעור הניכוי לבין השיעור האמור בפסקה (1) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב), המובא בסעיף 63א2, ואם ההפרש הוא שלילי – 0; "מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה" – שיעור עליית מדד חודש דצמבר של השנה שבה פרש העובד משירות לעומת מדד החודש שבו פרש; "המדד השנתי", לשנה מסוימת – שיעור עליית מדד חודש דצמבר של אותה שנה לעומת מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לה; "מוקבל לנושא משרה שיפוטית" – מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית; "מכפלת המדדים השנתיים", לגבי שנים מסוימות – מכפלת המדד השנתי לשנה הראשונה שבאותן שנים בכל אחד מהמדדים השנתיים של יתר השנים האמורות; "מקדם החלוקה", לגבי קצבה מסוימת – שיעור הניכוי בעד אותה קצבה, ככל שקיים, בתוספת 100%, ואם לא קיים שיעור ניכוי – 100%; "קצבת הבסיס" – כמפורט להלן, לפי העניין: (1) לעניין תוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן (ב) – הקצבה המגיעה לפי חוק זה למי שפרש משירות או לשאירו כשהיא מחולקת במקדם החלוקה, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר המגיעה במועד המעבר למי שפרש משירות כאמור, או לשאירו, ככל שמגיעה לו; (2) לעניין תוספת בשל המדד לשנת 2008 כאמור בסעיף קטן (ג) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (1), בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו; (3) לעניין תוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף קטן (ד) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (2), בצירוף תוספת בשל המדד לשנת 2008 המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו; (4) לעניין תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 כאמור בסעיפים קטנים (ה) ו-(ו) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (3), בצירוף תוספת בשל הסכמי שכר המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו; "קצבת הבסיס לצורך ניכויים" – קצבת הבסיס לפי פסקה (1) להגדרה "קצבת הבסיס"; "שיעור הניכוי" – כמפורט להלן, לפי העניין: (1) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית – (א) אם פרש עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) – (1) לגבי קצבאות חודש ינואר 2011 עד חודש דצמבר 2012 – 2.25%; (2) לגבי קצבאות חודש ינואר 2013 עד חודש יוני 2013 – 4.4643%; (3) לגבי קצבאות חודש יולי 2013 ואילך – 5.4643%; (ב) אם פרש במהלך השנים 2011 ו-2012 – (1) לגבי קצבאות חודש ינואר 2013 עד חודש יוני 2013 – 2.1655%; (2) לגבי קצבאות חודש יולי 2013 ואילך – 3.1435%; (ג) אם פרש מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013), לגבי קצבאות חודש יולי 2013 ואילך – 0.9572%; (2) לגבי מוקבל לנושאי משרה שיפוטית – (א) אם פרש עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) – (1) לגבי קצבאות חודש ינואר 2010 עד חודש דצמבר 2010 – 0.61%; (2) לגבי קצבאות חודש ינואר 2011 עד חודש דצמבר 2011 – 4.52%; (3) לגבי קצבאות חודש ינואר 2012 עד חודש דצמבר 2012 – 8.51%; (4) לגבי קצבאות חודש ינואר 2013 עד חודש דצמבר 2013 – 11.33%; (5) לגבי קצבאות חודש ינואר 2014 עד חודש דצמבר 2014 – 14.28%; (6) לגבי קצבאות חודש ינואר 2015 ואילך – 16.42%; (ב) אם פרש במהלך שנת 2012 – (1) לגבי קצבאות חודש ינואר 2013 עד חודש דצמבר 2013 – 2.38%; (2) לגבי קצבאות חודש ינואר 2014 עד חודש דצמבר 2014 – 5.091%; (3) לגבי קצבאות חודש ינואר 2015 ואילך – 7.073%. (ב) מי שפרש משירות לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת לקצבה בעד קצבת חודש ינואר 2016 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס הקבועים לגביו, לגבי אותן קצבאות, בחלק א' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו (בסעיף זה – תוספת שחיקה). (ג) מי שפרש משירות לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2016 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס כמפורט להלן, והכול לפי העניין (בפרק זה – תוספת בשל המדד לשנת 2008): (1) לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) – בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי לשנת 2008 לבין השיעור הקבוע לגביו בחלק ב' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו; (2) לגבי מי שפרש משירות במהלך שנת 2008 – בשיעור מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה. (ד) מי שפרש משירות עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, למעט הדירוגים המפורטים בפרטים (4) עד (6) לרשימה, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2016 ואילך בשיעור 0.3% מקצבת הבסיס (בסעיף זה – תוספת בשל הסכמי שכר). (ה) מי שפרש משירות לפני יום כ"ו בתשרי התשע"ד (30 בספטמבר 2013) או בחודש נובמבר 2013, תשולם לו או לשאירו, לפני העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2016 השווה להפרש כמפורט בפסקאות (1) עד (6), ובלבד שההפרש כאמור הוא הפרש חיובי, והכול בהתאם למועד פרישתו (בפרק זה – תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013): (1) לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – ההפרש שבין מכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2009 עד 2013 כשהיא מוכפלת בקצבת הבסיס, לבין שיעור הניכוי כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס לצורך ניכויים; (2) לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 – ההפרש שבין מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 עד 2013 ובקצבת הבסיס, לבין היתרה לניכוי כשהיא מוכפלת בקצבת הבסיס לצורך ניכויים; (3) לגבי מי שפרש במהלך שנת 2010 – ההפרש שבין מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2011 עד 2013 ובקצבת הבסיס, לבין היתרה לניכוי כשהיא מוכפלת בקצבת הבסיס לצורך ניכויים; (4) לגבי מי שפרש במהלך שנת 2011 – ההפרש שבין מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2012 ו-2013 ובקצבת הבסיס, לבין היתרה לניכוי כשהיא מוכפלת בקצבת הבסיס לצורך ניכויים; (5) לגבי מי שפרש במהלך שנת 2012 – ההפרש שבין מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2013 ובקצבת הבסיס, לבין היתרה לניכוי כשהיא מוכפלת בקצבת הבסיס לצורך ניכויים; (6) לגבי מי שפרש מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) עד יום כ"ו בתשרי התשע"ד (30 בספטמבר 2013) ולגבי מי שפרש בחודש נובמבר 2013 – ההפרש שבין מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס, לבין היתרה לניכוי כשהיא מוכפלת בקצבת הבסיס לצורך ניכויים. (ו) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), היה השיעור הכולל של כל התוספות המגיעות, לפי אותם סעיפים קטנים, מתוך קצבת הבסיס, בתוספת השיעור האמור בפסקה (1) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב), המובא בסעיף 63א2, לפורש שערב פרישתו היה מדורג בדירוג מרשימת הדירוגים הבסיסית ופרש משירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), או לשאירו, נמוך מ-5%, ייווסף לתוספת המגיעה לו או לשאירו לפי סעיף קטן (ה), בעד חודש ינואר 2016 ואילך, שיעור מקצבת הבסיס בגובה ההפרש שבין 5% לבין השיעור הכולל כאמור; לעניין זה תובא בחשבון בשיעור הכולל האמור גם תוספת לקצבה שממנה הופחת שיעור הניכוי וכן תוספת לקצבה שתינתן לפורש כאמור בעד התקופה שקדמה למועד פרישתו משירות, ככל שתיקבע לאחר מועד המעבר. (ז) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ו), תוספות לפי אותם סעיפים קטנים בעד קצבה מקצבאות חודש ינואר 2016 עד חודש דצמבר 2017 ישולמו בהתאם להוראות אלה: (1) במועד תשלום קצבה מקצבאות חודש ינואר 2016 עד חודש דצמבר 2016 – ישולם שליש מכל אחת מהתוספות המגיעות בעד אותה קצבה; (2) במועד תשלום קצבה מקצבאות חודש ינואר 2017 עד חודש דצמבר 2017 – ישולמו שני שלישים מכל אחת מהתוספות המגיעות בעד אותה קצבה; (3) ההפרשים שבין מלוא התוספות בעד הקצבאות כאמור בפסקאות (1) ו-(2) לבין התוספות ששולמו במועד תשלום הקצבאות כאמור באותן פסקאות, ישולמו בתשלומים במהלך השנים 2019 עד 2021, כך שבכל שנה ישולם שליש מההפרשים כאמור, בתוספת שיעור עליית מדד החודש שבו משולם כל תשלום לעומת מדד החודש שבעדו שולמה אותה תוספת. (ח) מי שזכאי לתוספת מהתוספות כאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו), יהיה זכאי לתוספת בשיעורים ובמועדים כאמור בסעיף קטן (ט) מסך התוספות המפורטות לגביו בפסקאות שלהלן ובעד הקצבאות כמפורט באותן פסקאות, לפי העניין – (1) לגבי מי שזכאי לתוספת שחיקה – תוספת השחיקה שהיתה משולמת לו בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש דצמבר 2015, אילו סעיף קטן (ב) היה חל לגבי אותן קצבאות, כשהיא מוכפלת ב-0.395, ויחולו לעניין זה השיעורים הקבועים לגבי קצבאות אלה בחלק א' שבתוספת הרביעית; (2) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008 – תוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה משולמת לו בעד קצבת חודש ינואר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2015, אילו סעיף קטן (ג) היה חל לגבי אותן קצבאות, כשהיא מוכפלת ב-0.395; (3) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל הסכמי שכר – תוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת לו בעד קצבת חודש דצמבר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2015, אילו סעיף קטן (ד) היה חל לגבי אותן קצבאות, כשהיא מוכפלת ב-0.395; (4) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) או (2) – תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010 בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, כשהיא מוכפלת ב-0.395: (א) אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס; (ב) אם פרש במהלך שנת 2009 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס; (5) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (3) – תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש דצמבר 2011 בסכום ההפרש שבין הסכום כמפורט להלן, לפי העניין, לבין סכום השווה למכפלת קצבת הבסיס לצורך ניכויים בשיעור הניכוי או ביתרה לניכוי, בעד אותה קצבה, לפי העניין, כשסכום ההפרש האמור מוכפל ב-0.395: (א) אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס; (ב) אם פרש במהלך שנת 2009 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה, כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס; (ג) אם פרש במהלך שנת 2010 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס; (6) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (4) – תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 עד קצבת חודש דצמבר 2012 בסכום ההפרש שבין הסכום כמפורט להלן, לפי העניין, לבין סכום השווה למכפלת קצבת הבסיס לצורך ניכויים בשיעור הניכוי או ביתרה לניכוי, בעד אותה קצבה, לפי העניין, כשסכום ההפרש האמור מוכפל ב-0.395: (א) אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 ו-2011 ובקצבת הבסיס; (ב) אם פרש במהלך שנת 2009 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה, כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 ו-2011 ובקצבת הבסיס; (ג) אם פרש במהלך שנת 2010 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2011 ובקצבת הבסיס; (ד) אם פרש במהלך שנת 2011 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס; (7) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (5) – תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2013 עד קצבת חודש דצמבר 2013 בסכום ההפרש שבין הסכום כמפורט להלן, לפי העניין, לבין סכום השווה למכפלת קצבת הבסיס לצורך ניכויים בשיעור הניכוי או ביתרה לניכוי, בעד אותה קצבה, לפי העניין, כשסכום ההפרש האמור מוכפל ב-0.395: (א) אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 עד 2012 ובקצבת הבסיס; (ב) אם פרש במהלך שנת 2009 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה, כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 עד 2012 ובקצבת הבסיס; (ג) אם פרש במהלך שנת 2010 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה, כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2011 ו-2012 ובקצבת הבסיס; (ד) אם פרש במהלך שנת 2011 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2012 ובקצבת הבסיס; (ה) אם פרש במהלך שנת 2012 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס; (8) לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (6) – תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2014 עד קצבת חודש דצמבר 2015 בסכום ההפרש שבין הסכום כמפורט להלן, לפי העניין, לבין סכום השווה למכפלת קצבת הבסיס לצורך ניכויים בשיעור הניכוי או ביתרה לניכוי, בעד אותה קצבה, לפי העניין, כשסכום ההפרש האמור מוכפל ב-0.395: (א) אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 עד 2013 ובקצבת הבסיס; (ב) אם פרש במהלך שנת 2009 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה, כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2010 עד 2013 ובקצבת הבסיס; (ג) אם פרש במהלך שנת 2010 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2011 עד 2013 ובקצבת הבסיס; (ד) אם פרש במהלך שנת 2011 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במכפלת המדדים השנתיים לגבי השנים 2012 ו-2013 ובקצבת הבסיס; (ה) אם פרש במהלך שנת 2012 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2013 ובקצבת הבסיס; (ו) אם פרש מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) עד יום כ"ו בתשרי התשע"ד (30 בספטמבר 2013) או שפרש בחודש נובמבר 2013 – מדד חודשי הקצבה בשנת הפרישה כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס. (ט) התוספות לפי סעיף קטן (ח) יהיו בשיעורים כמפורט בפסקאות שלהלן וישולמו במועדים כמפורט בהן: (1) סכום השווה ל-50% מסך התוספות לפי סעיף קטן (ח) ישולם בתשלומים במהלך השנים 2016 עד 2025, במועדי תשלום הקצבה בעד חודש פברואר בכל אחת מהשנים האמורות, כך שבכל שנה ישולמו 10% מהסכום האמור בתוספת שיעור עליית מדד חודש ינואר של השנה שבה שולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש דצמבר 2015; (2) סכום השווה ל-52% מסך התוספות לפי סעיף קטן (ח) ישולם בתשלומים במהלך השנים 2016 עד 2025, במועדי תשלום הקצבה בעד חודש פברואר בכל אחת מהשנים האמורות, כך שבכל שנה ישולמו 10% מהסכום האמור בתוספת שיעור המדד השנתי של השנה שקדמה לשנה שבה מבוצע התשלום. (י) על אף האמור בסעיפים קטנים (ז) ו-(ט), נפטר מי שזכאי לתוספות כאמור באותם סעיפים קטנים, ישולם ליורשיו של אותו זכאי סכום חד-פעמי בגובה התשלומים לפי אותם סעיפים קטנים שטרם שולמו לזכאי שיהוונו לפי שיעור ריבית כמפורט להלן, לפי העניין: (1) לעניין תשלומים לפי סעיף קטן (ז)(3) – 0.64%; (2) לעניין תשלומים לפי סעיף קטן (ט) – 2.8%. (יא) הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין קצבה לשאיר של זכאי לקצבת פרישה, הזכאי לקצבה לפי סעיף 28, ויחולו עליו הוראות אותו סעיף לעניין חישוב התוספות לקצבה כאמור בסעיף זה. דין תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר63א4.סעיף 9ב ייקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו – (1) האמור בו מסומן "(א)" ובו, במקום "ו-62(ב)" נאמר "62(ב), 63ב ו-63ה"; (2) אחרי סעיף קטן (א) בא: "(ב) לעניין סעיף קטן (א) – (1) תוספות לקצבה המשולמות כאמור בסעיפים קטנים (ז)(3) או (ט) של סעיף 9א, המובא בסעיף 63א3, יראו אותן לעניין הסעיפים האמורים בסעיף קטן (א), למעט לעניין סעיפים 31 ו-37, כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות באותו מועד שבו הן משולמות בפועל; (2) תוספות לקצבה המשולמות כאמור בסעיפים קטנים (ז)(3) או (ט) של סעיף 9א, המובא בסעיף 63א3, יראו אותן לעניין סעיפים 31 ו-37 כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות, אף ששולמו לאחר מועד תשלום הקצבה כאמור." החלפת סעיף 63ד13. במקום סעיף 63ד1 לחוק העיקרי יבוא: "הגבלת גמלאות כפל63ד1. סעיף 32(א)(4) ייקרא כאילו אחרי "לעניין סעיף 35" יבוא "כנוסחו אילולא הוראות סעיף 63ד2"." החלפת סעיף 63ד24. במקום סעיף 63ד2 לחוק העיקרי יבוא: "קצבה ומשכורת63ד2.סעיף 35 ייקרא, לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו – (1) במקום סעיף קטן (א) בא: "(א) זכאי לקצבת פרישה שהוא עובד שירותי הביטחון, שחזר לשירות בשירותי הביטחון, והכנסתו הכוללת עולה על המשכורת הקובעת, תשולם לו קצבה בשיעור שני שלישים מקצבתו הרגילה או בשיעור הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, והכול לפי הסכום הגבוה יותר; לא עלתה ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, לא תופחת קצבתו מכוח סעיף קטן זה."; (2) בסעיף קטן (ב), המילים "או מקופה ציבורית" – לא ייקראו; (3) בסעיף קטן (ד)(1), המילים "או בגוף שנקבע כקופה ציבורית לעניין סעיף זה" – לא ייקראו; (4) בסעיף קטן (ה), המילים "או מקופה ציבורית" – לא ייקראו; (5) בסעיף קטן (ז), אחרי ההגדרה "משכורת קובעת" יקראו: ""הכנסה כוללת" – המשכורת הקיימת בצירוף הקצבה הרגילה; "המשכורת הקיימת" – המשכורת שהזכאי לקצבת פרישה מקבל מאוצר המדינה; "קצבה רגילה" – קצבה שהיתה מגיעה אילולא הוראות סעיף זה." תיקון התוספת השלישית5. בתוספת השלישית לחוק העיקרי, אחרי חלק ג' יבוא:
    "חלק ד' ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, כפי שהוחלה לגבי עובדי שירותי הביטחון בסעיף 63א1
    (1) הדירוג המינהלי; (2) דירוג המח"ר; (3) דירוג המח"ר המיוחד; (4) דירוג המהנדסים; (5) דירוג ההנדסאים והטכנאים; (6) דירוג המשפטנים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית); (7) דירוג הקצינים הטכניים." תיקון תוספת שלישית א'6. בתוספת שלישית א' לחוק העיקרי – (1) בכותרת, במקום "(ההגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיפים 9(ב) ו-71א1(ג))" יבוא "(ההגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיפים 9(ב), 63א2(ב)(2) ו-71א1(ג))"; (2) בכותרת חלק א', אחרי "פסקאות (1) ו-(2) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב)" יבוא "פסקה (1)(א) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 63א2(ב)(2)"; (3) בכותרת חלק י', אחרי "פסקה (10) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב)" יבוא "פסקה (1)(ב) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 63א2(ב)(2)". תיקון התוספת הרביעית7. בתוספת הרביעית לחוק העיקרי – (1) בכותרת חלק א', במקום "(סעיף 9א(ב))" יבוא "(סעיפים 9א(ב), 63א3(ב) ו-71א2(ב))"; (2) בכותרת חלק ב', במקום "(סעיף 9א(ג))" יבוא "(סעיפים 9א(ג), 63א3(ג) ו-71א2(ג))". תחילה והוראת מעבר8. תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בניסן התשע"ו (1 במאי 2016), ואולם התשלומים שלהלן ישולמו לא יאוחר מהמועד שבו משולמת קצבת חודש יוני 2016: (1) העדכון הנוסף, לגבי מי שדורג בדירוג ביקורת המדינה, בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש מאי 2016, כאמור בסעיף 9(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה; (2) עדכון המשכורת הקובעת והעדכון הנוסף, לגבי עובדי שירותי הביטחון, בעד קצבת חודש ינואר 2016 עד קצבת חודש מאי 2016, כאמור בסעיף 9 המובא בסעיף 63א2 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה; (3) תוספת שחיקה, תוספת בשל המדד לשנת 2008, תוספת בשל הסכמי שכר, תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013, לגבי עובדי שירותי הביטחון, בעד קצבת חודש ינואר 2016 עד קצבת חודש מאי 2016 כאמור בסעיף 9א(ז)(1) המובא בסעיף 63א3 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.
משוב א- א+