אישור החוק - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 122), התשע"ו–2016

יום רביעי 30 מרץ 2016 12:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

יגאל גואטה
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיקי לוי

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק העונשין (תיקון מס' 122), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו (30 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 628, מיום כ"ז באדר א' התשע"ו (7 במרס 2016), עמ' 81.

    הוספת סעיף 347ב 1.בחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ו, עמ' 611. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 347א יבוא: "יחסי מין בין כהן דת לאדם שקיבל ממנו ייעוץ או הדרכה347ב.(א) בסימן זה – "כהן דת" – כהן דת, מי שמציג את עצמו ככזה או אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות; "ייעוץ או הדרכה" – ייעוץ או הדרכה שניתנו באופן מתמשך, בדרך של מפגש פנים אל פנים. (ב) כהן דת הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם, שמלאו להם שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן להם ייעוץ או הדרכה על ידו או סמוך לאחר מכן, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בייעוץ או בהדרכה שניתנו להם על ידו, דינו – מאסר ארבע שנים." תיקון סעיף 3482. בסעיף 348 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד1) יבוא: "(ד2) כהן דת העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים מעשה מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 347ב(ב), דינו – מאסר שלוש שנים." בנימין נתניהו
משוב א- א+