אישור החוק - הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס` 6), התשע"ו-2016

יום רביעי 30 מרץ 2016 12:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יעל גרמן
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

דב חנין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
מרב מיכאלי
יוסי יונה

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 6), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו (30 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 584, מיום י"א בכסלו התשע"ה (3 בדצמבר 2014), עמ' 32.

    הוספת סעיף 1א1.בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 278; התשע"ו, עמ' 324. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 1 יבוא: "בקשה לקביעת זכאות לדיור ציבורי1א.בקשה לקביעת זכאות לדיור ציבורי תוגש למשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון יודיע למבקש, בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה, אם הוא עמד בכללים ועל הדרכים להשיג או לערער על ההחלטה בעניינו." תיקון סעיף 22.בסעיף 2 לחוק העיקרי – (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו – (א) בפסקה (4), בסופה יבוא "חברה לדיור ציבורי תמציא לשוכר, לפני תחילת ביצוע התיקון, את פירוט הליקויים, עלות תיקונם, שיעור ההשתתפות העצמית של השוכר וסכום ההשתתפות העצמית;"; (ב) אחרי פסקה (4) יבוא: "(5) להמציא לשוכר, לא יאוחר מ-15 בינואר ו-15 ביולי בכל שנה, דיווח לגבי ששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל מועד הדיווח, בעניינים אלה: (א) החיובים בתקופת הדיווח – פירוט הסכומים שבהם חויב השוכר בתקופה זו, סכומם הכולל וכן פירוט יתרת החובות שלא שילם עד למועד הדיווח; (ב) אופן חישוב שכר הדירה בתקופת הדיווח והשינויים שחלו בשכר הדירה בתקופת הדיווח, אם חלו; (6) להמציא לשוכר חודשיים לפני תום תקופת הזכאות להנחה בשכר הדירה, הודעה על סיומה, שבה יפורטו המסמכים שעליו לצרף לבקשה לחידוש הזכאות להנחה; הוגשה בקשה כאמור ולא צורפו אליה כל המסמכים האמורים, תודיע החברה לדיור ציבורי לשוכר, בתוך עשרה ימים ממועד הגשת הבקשה, אילו מסמכים חסרים עליו להמציא; (7) להמציא לשוכר עותק מכל החלטה שהתקבלה בעניינו, את נימוקיה ואת הדרכים להשיג או לערער עליה, בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלתה, בצירוף חוות הדעת שעליהן התבססה ההחלטה, אם ניתנו; הוראות פסקה זו לא יחולו על חוות דעת פנימית של משרד הבינוי והשיכון או של החברה לדיור ציבורי שניתנו לצורך קבלת ההחלטה; (8) להמציא לשוכר, בעת דרישת תשלום או חוב, פירוט של התשלומים הנדרשים; (9) לאפשר לשוכר לקבל מידע ומסמכים מתיקו, לרבות חוות דעת שאינן פנימיות."; (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) חברה לדיור ציבורי שלא דיווחה לשוכר על יתרת חובותיו כאמור בסעיף קטן (א)(5)(א), לא תגבה, בעד התקופה שלא דיווחה כאמור, ריבית, הפרשי הצמדה או כל תוספת אחרת בשל אי־תשלום במועד של החובות. (ג) כל מידע, מענה לפנייה בכתב או דיווח שעל חברה לדיור ציבורי להמציא לשוכר לפי סעיף זה, יינתנו בכתב, בשפה ברורה ופשוטה. (ד) משרד הבינוי והשיכון או חברה לדיור ציבורי, לרבות מי שפועל מטעמם, לפי העניין, ימסרו לשוכר אישור על מסמכים או בקשות שהמציא, בדרך שבה הומצאו. (ה) חברה לדיור ציבורי תציב במשרדיה שלט, ובו תצוין הזכות לקבל מידע על זכויות דיירים בדיור הציבורי והדרכים לקבלת המידע; שילוט כאמור יהיה בשפות העברית, הערבית והרוסית, והכול באופן ובנוסח שקבע השר." תיקון סעיף 83.בסעיף 8(ג) לחוק העיקרי, אחרי "לפי חוק זה" יבוא "למעט לפי סעיף 2(ה),". תחילה4.תחילתו של חוק זה ביום פרסומו; ואולם – (1) תחילתן של הוראות סעיף 2(ה) לחוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה, שלושה חודשים מיום פרסומו; (2) תחילתן של הוראות סעיפים 2(א)(5) עד (9) ו-2(ב) לחוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו.
משוב א- א+