אישור החוק - הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 50), התשע"ו-2016

יום רביעי 30 מרץ 2016 12:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 50), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו (30 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 628, מיום כ"ז באדר א' התשע"ו (7 במרס 2016), עמ' 82.

    תיקון סעיף 61.בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967‏ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ו, עמ' 533. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא: "(ב2)(1) על אף האמור בכל דין או הסכם, הוגשה בקשה לביצוע פסק דין או שטר בחלוף שנה מהמועד שבו היה אפשר להגישה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל לפי פסקה (2), ייווספו לסכום הקבוע בפסק הדין או בשטר, לפי העניין, רק הפרשי הצמדה וריבית, כהגדרתם בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, מהמועד שבו היה אפשר להגיש את הבקשה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל ועד למועד שבו הוגשה הבקשה לביצוע; ואולם – (א) נקבעו בהסכם הפרשי הצמדה אחרים – ייווספו הפרשי ההצמדה כפי שנקבעו בהסכם; (ב) הריבית לא תעלה על ריבית מכוח הסכם או מכוח הדין. (2) לעניין סעיף קטן זה, יראו את המועדים כמפורט להלן כמועד שבו היה אפשר להגיש בקשה לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל: (א) לעניין פסק דין – לאחר שחלף המועד שנקבע בפסק הדין לביצועו, ואם לא נקבע מועד כאמור – לאחר שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין גם אם ניתן שלא במעמד החייב; (ב) לעניין שטר – מועד הפירעון, כהגדרתו בסעיף 81א3(א)(1). (3) רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת הזוכה, לקבוע תקופה ארוכה יותר מזו שבפסקה (1), מטעמים שיירשמו. (4) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על פסק דין למזונות." תחולה2.לעניין פסק דין שניתן ושטר שנמשך או שנחתם, לפי העניין, לפני תחילתו של חוק זה, תימנה התקופה האמורה בסעיף 6(ב2)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, מיום תחילתו של חוק זה; לעניין זה, "שטר" – כהגדרתו בסעיף 81א(א) לחוק העיקרי.
משוב א- א+