קריאה שנייה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 45), התשע"ו–2016

יום שלישי 29 מרץ 2016 17:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיכאל אורן
מיקי לוי
שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 45), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 624, מיום י"ד באדר א' התשע"ו (23 בפברואר 2016), עמ' 70.

    תיקון סעיף 31.בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ו, עמ' 620., בסעיף 3(ב)(10), במקום "שהעוסק מוכר" יבוא "הנמכר". תחילה2.תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו.
משוב א- א+