אישור החוק - הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 85 והוראת שעה), התשע"ו-2016

יום שלישי 29 מרץ 2016 17:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

יצחק כהן
יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מנחם אליעזר מוזס
מרב מיכאלי
מרדכי יוגב

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 85 והוראת שעה), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1003, מיום ג' בשבט התשע"ו (13 בינואר 2016), עמ' 387.

    תיקון סעיף 91.בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963‏ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ו, עמ' 242. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ג1ג)(4)(א), בהגדרה "דירה יחידה", במקום "אינו עולה על שליש" יבוא "הוא כאמור בסעיף 49ג(3)". תיקון סעיף 49ב2.בסעיף 49ב(2) לחוק העיקרי, במקום "שאינו עולה על שליש ממנה" יבוא "כאמור בסעיף 49ג(3)". תיקון סעיף 49ג 3. בסעיף 49ג לחוק העיקרי – (1) בפסקה (1), במקום "ב-18 החודשים" יבוא "ב-24 החודשים"; (2) בפסקה (3), בסופה יבוא "ולגבי דירה שהתקבלה בירושה – אינו עולה על מחצית". תיקון סעיף 49ד4.בסעיף 49ד לחוק העיקרי, אחרי "חלק העולה על שליש בבעלות בה" יבוא "ולגבי מוכר שירש את זכויותיו באיגוד – חלק העולה על מחצית בבעלות בה,". הוראת שעה5.(א) בתקופה של חמש שנים מיום כ"ג בניסן התשע"ו (1 במאי 2016) (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את החוק העיקרי, כך שבסעיף 9(ג1ג)(2)(ב), במקום "ב-24 החודשים" יבוא "ב-18 החודשים". (ב) הוראות סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף קטן (א), יחולו על זכות במקרקעין שנרכשה בתקופת הוראת השעה. תחילה ותחולה6.תחילתו של סעיף 49ג(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3(1), בתום תקופת הוראת השעה, והוא יחול על דירת מגורים שנרכשה בתום תקופת הוראת השעה ואילך, כתחליף לדירה הנמכרת שעליה חלה החזקה כאמור באותו סעיף.
משוב א- א+