אישור החוק - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 177), התשע"ו-2016

יום שלישי 29 מרץ 2016 14:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 42

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יעל גרמן
דב חנין
יוסף ג`בארין
איציק שמולי
קסניה סבטלובה
איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 177), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1028, מיום כ"ט באדר א' התשע"ו (9 במרס 2016), עמ' 872.

    תיקון סעיף 3101. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 635. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 310, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) נפטר ילד נכה כהגדרתו בסעיף 221, שהיתה משתלמת בעדו למבוטח גמלה לפי סימן ו' לפרק ט', ישולם למבוטח האמור מענק בסכום השווה לסכום הבסיסי." תחילה ותחולה2. תחילתו של סעיף 310(א1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016) (להלן – יום התחילה), והוא יחול לגבי ילד נכה כאמור באותו סעיף שנפטר ביום התחילה ואילך.
משוב א- א+