אישור החוק - הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 22), התשע"ו-2016

יום שלישי 29 מרץ 2016 14:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 47

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף
יעקב פרי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
נורית קורן
אבי (משה) דיכטר

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 22), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1019, מיום ו' באדר א' התשע"ו (15 בפברואר 2016), עמ' 520.

    תיקון סעיף 11.בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957‏ ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ו, עמ' 623. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בסופו יבוא: ""החלטה בדבר מענק שנתי" – החלטה שפורסמה ברשומות בדבר זכאות למענק שנתי, שנתן שר האוצר לפי הצעת הרשות המוסמכת, לגבי מי שחי בתקופת מלחמת העולם השנייה ואינו זכאי לתגמולים לפי חוק זה או לפי חוק הטבות לניצולי שואה; "חוק הטבות לניצולי שואה" – חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007 ס"ח התשס"ז, עמ' 47.." תיקון סעיף 112.בסעיף 11(ג) לחוק העיקרי, בהגדרה "תגמול", אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) מענק או כל תשלום אחר המשולם לפי החלטה מינהלית או לפי החלטה בדבר מענק שנתי." תיקון סעיף 22 3. בסעיף 22 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) מי שגבה שכר טרחה העולה על שכר הטרחה שמותר לו לקבלו בהתאם להוראות לפי סעיף 22א, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.." תיקון סעיף 22א4. בסעיף 22א לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (ב) – (א) ברישה, במקום "(בסעיף זה – החלטה מינהלית)" יבוא "(בחוק זה – החלטה מינהלית)"; (ב) בפסקה (1) – (1) ברישה, במקום "בתוספת מס ערך מוסף" יבוא "כולל מס ערך מוסף"; (2) בפסקת משנה (א), במקום "473" יבוא "360"; (3) בפסקת משנה (ב), במקום "949" יבוא "700"; (4) בפסקת משנה (ג), במקום "4,910" יבוא "3,700"; (5) בפסקת משנה (ד), במקום "5,960" יבוא "4,500"; (ג) בפסקה (2), במקום "בתוספת מס ערך מוסף" יבוא "כולל מס ערך מוסף"; (2) בסעיף קטן (ג) – (א) ברישה, במקום "בסעיף קטן (ב)" יבוא "בסעיפים קטנים (ב) ו-(ה)", ובמקום "סעיף קטן (ב)" יבוא "סעיפים קטנים (ב) ו-(ה)"; (ב) בהגדרה "המדד הבסיסי", במקום "דצמבר 2013" יבוא "דצמבר 2015"; (3) סעיף קטן (ד) – בטל; (4) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ה)(1) על אף האמור בסעיף זה, שכר הטרחה המרבי בעבור ייצוג או סיוע בטיפול בהגשת בקשה, בהתאם להחלטה בדבר מענק שנתי, יהיה סכום חד-פעמי של 120 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; שכר הטרחה המרבי יחול גם אם לאחר מתן החלטה כאמור הוגש ערר לוועדת עררים או ערעור לבית המשפט, והוא נמחק, נדחה או שהטיפול בו הופסק. (2) על אף האמור בפסקה (1), ייצג עורך דין אדם בהליך של תביעה, ערר או ערעור שהיה תלוי ועומד במועד ההודעה על מתן ההחלטה כאמור באותה פסקה, יהיה שכר הטרחה המרבי כאמור באותה פסקה סכום חד-פעמי של 360 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף. (ו) לא יקבל אדם שכר טרחה בשל החלטה מינהלית או בשל החלטה בדבר מענק שנתי, אלא לפי הוראות סעיף זה." הוספת סעיפים 22ב1 עד 22ב35.אחרי סעיף 22ב לחוק העיקרי יבוא: "שכר טרחה מרבי לכל המטפלים בתביעה אחת22ב1.על אף האמור בכל הסכם, לא יידרש אדם לשלם בעד טיפול בתביעה אחת תשלום העולה על שכר הטרחה המרבי לפי סעיף 22א, גם אם יותר מאדם אחד טיפל בתביעתו, בין ביחד עם אחר ובין לחוד; לעניין זה – (1) יראו כל טיפול בתביעה שהוגשה בעניינו של אדם להכרה בו כנכה לפי חוק זה או כנרדף לפי חוק הטבות לניצולי שואה, לרבות בקשה לפי החלטה מינהלית או לפי החלטה בדבר מענק שנתי והגשת ערר או ערעור, כטיפול בתביעה אחת; (2) לא יראו תביעה שהיא אך ורק להגדלת תגמולים בשל החמרה בנכות או בשל הכנסה כחלק מתביעה אחת כאמור בסעיף זה. היעדר חבות בעת ניתוק הקשר22ב2.על אף האמור בכל הסכם, במקרה שבו נותק הקשר בין הטיפול בתביעה, לרבות בקשה לפי החלטה מינהלית או לפי החלטה בדבר מענק שנתי והגשת ערר או ערעור, ובין החלטת הרשות המוסמכת בדבר זכאות לתגמולים או למענק שנתי, לא יהיה מטפל בתביעה זכאי לשכר טרחה. הוראה מפורשת של לקוח כתנאי לתשלום שכר טרחה22ב3.לא יהיה אדם זכאי לשכר טרחה בעד טיפול בתביעה, לרבות בבקשה לפי החלטה מינהלית או לפי החלטה בדבר מענק שנתי והגשת ערר או ערעור, אלא בהתקיים כל אלה: (1) הוא קיבל מהאדם שהוא מטפל בתביעתו (בסעיף זה – לקוח) הוראה מפורשת בכתב מראש לעניין כל שלב בטיפול בתביעה; ואולם, הסכמה של לקוח לייצוג או לסיוע לפי חוק זה או לפי חוק הטבות לניצולי שואה שאינה כוללת הוראה מפורשת להגשת בקשה לפי החלטה מינהלית או לפי החלטה בדבר מענק שנתי, לא תיחשב הוראה מפורשת לעניין הגשת בקשה כאמור. (2) הלקוח אישר בחתימת ידו, לפני החתימה על הסכם שכר הטרחה, כי הוסברו לו המצב החוקי ומהותה של תביעתו, משמעויותיה והשלכותיה; (3) לעניין בקשה לפי החלטה מינהלית או לפי החלטה בדבר מענק שנתי – אם פורסם טופס הסבר והסכם שכר הטרחה נכרת לאחר ששר האוצר הודיע על ההחלטה המינהלית – הלקוח אישר כי הטופס נמסר לו והוא קרא אותו, ואם אינו יכול לקרוא את טופס ההסבר – כי הוקרא לו האמור בטופס ההסבר בשפה המובנת לו; לעניין זה, "טופס הסבר" – טופס בנוסח שיפורסם באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת, ויפורטו בו, בין השאר, ההגבלות על תשלום שכר הטרחה כאמור בסעיף 22א, דרך הגשת הבקשה לרבות המסמכים שיש לצרף לה, וכן הגורמים שניתן להסתייע בהם בהגשת הבקשה ודרכי ההתקשרות עמם." תיקון חוק הסיוע המשפטי
משוב א- א+