קריאה שנייה - הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס` 9), התשע"ו-2016

יום שלישי 29 מרץ 2016 13:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

מיקי לוי
עליזה לביא
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

מנחם אליעזר מוזס
אוסאמה סעדי
איציק שמולי
שלי יחימוביץ
עמר בר-לב
נורית קורן
ענת ברקו
אמיר אוחנה
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 593, מיום י"ז בכסלו התשע"ה (9 בדצמבר 2014), עמ' 108.

    תיקון סעיף 141.בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ה, עמ' 136. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14, בכל מקום, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה". תיקון סעיף 152.בסעיף 15 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה". הוספת סעיף 16א3.אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא: "טיפול רפואי בקטין שהורהו הורשע או מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו16א.(א) הובא לידיעתו של מטפל כי הורה הורשע בביצוע עבירת מין או אלימות כלפי ילדו הקטין, או הוגש נגדו כתב אישום בשל ביצוע עבירה כאמור וכל עוד מתנהל ההליך הפלילי כנגדו, לא תידרש הסכמתו של אותו הורה לטיפול רפואי באותו ילד ולא יימסר לאותו הורה מידע לגבי טיפול רפואי באותו ילד. (ב)(1) בית המשפט לענייני משפחה רשאי, לבקשת הורה כאמור בסעיף קטן (א), להורות כי הוראות אותו סעיף קטן, כולן או חלקן, לא יחולו לגביו, ככלל או לעניין מסוים, אם מצא כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, וכי אין בכך כדי לפגוע בטובת הילד. (2) אין בפנייה של הורה לבית המשפט בבקשה לצוות כאמור בפסקה (1) כדי לעכב מתן טיפול רפואי לקטין או כדי לאפשר מסירת מידע להורה כאמור בסעיף קטן (א) בניגוד להוראות אותו סעיף קטן, כל עוד לא הורה בית המשפט אחרת. (ג) השר, בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה. (ד) בסעיף זה – "הורשע" – לרבות נאשם שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה, או שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991 ס"ח התשנ"א, עמ' 58.; "הליך פלילי מתנהל" – החל בהגשת כתב אישום וכל עוד הנאשם לא זוכה מהעבירות המנויות בתוספת השנייה שבהן הואשם או שבית המשפט לא קבע כי הוא לא ביצע את העבירות כאמור או לא היתה חזרה מהאישום; "עבירת מין או אלימות" – עבירה המנויה בתוספת השנייה." תיקון סעיף 314. בסעיף 31 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "התוספת" יבוא "הראשונה". תיקון התוספת 5.בחוק העיקרי, בכותרת התוספת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה". הוספת תוספת שנייה6.אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:
    "תוספת שנייה
    (סעיף 16א, ההגדרה "עבירת מין או אלימות") סעיפים אלה מתוך חוק העונשין, התשל"ז–1977: 199, 201, 202, 203, 203ב, 214(ב1), 214(ב2) לעניין עבירה לפי 214(ב1), 300, 305, 329(א)(1), 335, 345 ,346, 347, 348, 351, 368ב, 368ג, 375א, 377א, 380". תחילה ותחולה7. תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר שלושה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול גם לעניין כתב אישום שהוגש לפני יום תחילתו ולגבי הרשעה שהיתה לפני יום תחילתו.
משוב א- א+