הסתייגות - הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס` 3), התשע"ו-2016

יום שלישי 29 מרץ 2016 02:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נגד 28

יצחק וקנין
יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

נורית קורן
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
צחי הנגבי
נאוה בוקר
אמיר אוחנה
מרדכי יוגב

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016) [בישיבה שהחלה ביום י"ח באדר ב' התשע"ו (28 במרס 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 841, מיום ג' באדר א' התשע"ד (3 בפברואר 2014), עמ' 354.

    הוספת פרק ג'11.בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014 ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ו, עמ' 39. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 29 יבוא:
    "פרק ג'1: הסדרת הזמינות של מתחם מועדף לדיור ושל מתחמי תכניות רחבות היקף לדיור
    הגדרות – פרק ג'129א.בפרק זה – "בעל הקרקע" – המדינה, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח; "חוק מקרקעי ציבור" – חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 105.; "יום תחילת התיקון" – יום תחילתו של חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו–2016 ס"ח התשע"ו, עמ' 39; "מועד השבה מקורי" – המועד שבו על בעל הזכויות לגבי קרקע להשבה להשיבן לרשות מקרקעי ישראל או לבעל הקרקע בהתאם להסכם הקצאת הזכויות או להחלטות מועצת מקרקעי ישראל כאמור בהגדרה "קרקע להשבה", לפי המאוחר ; "הממונים" – מנהל רשות מקרקעי ישראל יחד עם היועץ המשפטי של הרשות; "פינוי קרקע להשבה" – פינוי מכל אדם, מיטלטלין, בעלי חיים וכל הבנוי והנטוע עליהם, ומכל דבר אחר המחובר אליהם חיבור של קבע; "פקח" – עובד רשות מקרקעי ישראל, שמונה לפקח לפי חוק מקרקעי ציבור; "קרקע להשבה" – אחד מאלה: (1) מקרקעי ישראל שבהתאם להסכם בין רשות מקרקעי ישראל ובין מי שהוקצו לו הזכויות לגביהם או בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל חלה על בעל הזכויות כאמור חובה להשיבם לידי רשות מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעוד, ובלבד שעל פי תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור ישונה ייעודה של הקרקע באופן המקים חובת השבה כאמור או שעל פי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף שונה ייעודה של הקרקע באופן שקמה חובת השבה כאמור; (2) מקרקעי ישראל שבהתאם להסכם בין רשות מקרקעי ישראל ובין מי שהוקצו לו הזכויות לגביהם יועדו למטרת עיבוד חקלאי לתקופה שלא עולה על חמש שנים ושנקבע בהסכם כי הרשות רשאית להביאו לסיומו בכל עת בהודעה מראש של 30 ימים לפחות, ובלבד שעל פי תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור ישונה ייעודה של הקרקע לייעוד שאינו חקלאי, או שעל פי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף שונה ייעודה של הקרקע לייעוד שאינו חקלאי; לעניין הגדרה זו, "הסכם" – לרבות הסכם שפקע או הסתיים לפני יום תחילת התיקון; "תכנית רחבת היקף לדיור" – תכנית שניתן לה תוקף החל ביום תחילת התיקון, הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות וכן הוראות כאמור בסעיף 4(א), וביישוב מיעוטים – תכנית כאמור הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות; "תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף" – תכנית שפורסמה למתן תוקף לכל המאוחר ארבע שנים לפני יום תחילת התיקון, הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות וכן הוראות כאמור בסעיף 4(א), וביישוב מיעוטים – תכנית כאמור הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות. מתן הודעה לבעל זכות או טובת הנאה לגבי קרקע להשבה29ב.(א) הוגשה לוועדה תכנית מועדפת לדיור או למוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון תכנית רחבת היקף לדיור, הכוללות בתחומן קרקע להשבה, ישלח מגיש התכנית הודעה על כך, בדואר רשום, לבעל זכויות או טובת הנאה לגבי הקרקע להשבה, הרשום ברישומי רשות מקרקעי ישראל או בפנקסי המקרקעין. (ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תישלח בדואר רשום על ידי הממונים לבעל זכויות או טובת הנאה כאמור באותו סעיף קטן בתוך 90 ימים מיום ששר האוצר פרסם הודעה ברשומות על קבלת החלטת מועצת מקרקעי ישראל לפי סעיף 29ג(ג). (ג) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין משלוח הודעה כאמור בסעיף זה, לרבות לעניין תחליף המצאה. הסכם השבה
משוב א- א+