קריאה שנייה - חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס` 3), התשע"ו-2016

יום שני 07 מרץ 2016 19:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

יואב בן צור
עיסאווי פריג`
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

מיקי לוי
משה גפני
עאידה תומא סלימאן
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
משה יעלון

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס' 3), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו (7 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1010, מיום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016), עמ' 464.

    הוספת סעיף 9א1.בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 114; התשע"א, עמ' 161. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 9 יבוא: "סמכות לתת אישור על נתוני מס9א.יועץ מס מייצג רשאי לתת אישור בדבר נתונים שעליהם התבסס בדיווח שהגיש או שבכוונתו להגיש לרשות מס או למוסד לביטוח לאומי במסגרת פעולת הייצוג שלו כיועץ מס מייצג." תיקון סעיף 102.בסעיף 10(א)(4) לחוק העיקרי, במקום "כמשמעותו בסעיף 11" יבוא "כאמור בסעיף 11(א)(1) או (2)" ובמקום "חודשים, ובהתאם" יבוא "חודשים או אצל מאמן כאמור בסעיף 11(א)(3) במשך 12 חודשים, והכול בהתאם". תיקון סעיף 113.בסעיף 11(א) לחוק העיקרי, במקום פסקה (3) יבוא: "(3) רואה חשבון כהגדרתו בחוק רואי חשבון, יועץ מס מייצג או מי שרשאי להירשם בפנקס, העובד ברשות המסים בישראל חמש שנים לפחות, בביצוע חלקים ב' עד ה' לפקודה." תיקון סעיף 224.בסעיף 22 לחוק העיקרי – (1) בכותרת השוליים, במקום "תובע ותפקידיו" יבוא "חוקר, תובע ותפקידיהם"; (2) בסעיף קטן (ג), במקום "תובע רשאי גם" יבוא "עובד המדינה שהוסמך לכך בכתב בידי יושב ראש המועצה, רשאי", ובסופו יבוא "(בסעיף זה – חוקר)"; (3) בסעיף קטן (ד), במקום "לתובע" יבוא "לחוקר", ובמקום "תובע" יבוא "חוקר, וחומר החקירה וממצאי החקירה יועברו לתובע"; (4) בסעיף קטן (ה), במקום "לתובע" יבוא "לחוקר". תיקון סעיף 385.בסעיף 38(א) לחוק העיקרי – (1) פסקה (2) – תימחק; (2) בפסקה (3), במקום "דו שנתית" יבוא "שנתית". תיקון חוק הביטוח הלאומי
משוב א- א+