קריאה שנייה - חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס` 13), התשע"ו-2016

יום שני 07 מרץ 2016 19:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

יצחק כהן
עיסאווי פריג`
אלי אלאלוף
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

מיקי לוי
עאידה תומא סלימאן
דב חנין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

גילה גמליאל

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 13), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו (7 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 921, מיום ה' בתמוז התשע"ה (22 ביוני 2015), עמ' 610.

    תיקון סעיף 1 1. בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן–1989‏ ס"ח התש"ן, עמ' 26; התשע"ד, עמ' 814. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – (1) בהגדרה "המשרד", במקום "לאזרחים ותיקים" יבוא "לשוויון חברתי"; (2) בהגדרה "השר", במקום "לאזרחים ותיקים" יבוא "לשוויון חברתי". הוספת סעיף 16א2.אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא: "השתתפות בפעילות מטעם המשרד 16א. (א) השר רשאי להורות כי לא ישתתף אדם בפעילות כמפורט בתוספת השלישית, מטעם המשרד, אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השר, להשתתף בפעילות כאמור. (ב) השר רשאי, בצו, בהתייעצות עם שר המשפטים, לשנות את התוספת השלישית, ובלבד שלא יוסיף פעילות לתוספת האמורה אלא אם כן סבר כי בשל אופייה של הפעילות ראוי להביא בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל בה חלק, לשם שמירה על שלומם וביטחונם של אזרחים ותיקים או של קטינים; לעניין זה, "קטין" – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.." הוספת תוספת שלישית 3.אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא:
    "תוספת שלישית
    (סעיף 16א) (1) השתתפות בכיתת לימוד לאזרחים ותיקים במוסד חינוך, במהלך שעות הלימודים באותו מוסד; לעניין זה, "מוסד חינוך" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949‏ ס"ח התש"ט, עמ' 287.; (2) פעילות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בביתו של אזרח ותיק, ובלבד שהשר סבר כי בשל אופייה של הפעילות ראוי להביא בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל בה חלק, לרבות האזרח הוותיק, לשם שמירה על שלומם וביטחונם של אזרחים ותיקים או של קטינים הנוטלים חלק באותה פעילות."
משוב א- א+