להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס` 15), התשע"ו-2016

יום שני 14 מרץ 2016 22:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
עמר בר-לב
ירון מזוז

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 15), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ב באייר התשע"ו (30 במאי 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1029, מיום כ"ט באדר א' התשע"ו (9 במרס 2016), עמ' 874.

    תיקון סעיף 1 1. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"ו, עמ' 61. (להלן – החוק העיקרי) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "קופת גמל לדמי מחלה" יבוא: ""קופת גמל להשקעה" – קופת גמל המיועדת לתשלום סכום הון לעמית עצמאי או למוטביו;". תיקון סעיף 132. בסעיף 13(א) לחוק העיקרי, ברישה, אחרי "לקצבה," יבוא "להשקעה,". תיקון סעיף 223. בסעיף 22(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם סך כל התשלומים שעמית יהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה לא יעלו על 70,000 שקלים חדשים בכל שנת כספים; הסכום האמור יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016)." תיקון סעיף 254. בסעיף 25(א)(1) לחוק העיקרי, אחרי "בקופת גמל לתגמולים" יבוא "בקופת גמל להשקעה, בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 23(א)(2א) ו-(2ב)". תיקון סעיף 275.בסעיף 27(ג) לחוק העיקרי, אחרי "לקופת גמל אישית לפיצויים" יבוא "לקופת גמל להשקעה". תיקון התוספת הראשונה6. בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בחלק ב', אחרי פסקה (6) יבוא: "(6א) פעל בניגוד להוראות השר לפי סעיף 16(ד)(6) לעניין סוגי ביטוחים שבהם יבוטחו עמיתים בקופת גמל או פעל בניגוד לתנאים שקבע השר לפי הסעיף האמור לגבי ביטוחים כאמור; (6ב) פעל בניגוד להוראות השר לפי סעיף 21 לעניין חלוקת חשבון קופת גמל למרכיבים או ניהול כל אחד מהמרכיבים האמורים;". תיקון פקודת מס הכנסה
משוב א- א+