להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס` 4), התשע"ו-2016

יום שני 14 מרץ 2016 21:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

ירון מזוז
אמיר אוחנה

נגד 16

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יעל גרמן
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

שלי יחימוביץ

החוק המלא


  • חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 4), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באשר ב' התשע"ו (29 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1030, מיום ד' באדר ב' התשע"ו (14 במרס 2016), עמ' 878.

    תיקון סעיף 631. בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014‏ ס"ח התשע"ד, עמ' 778; התשע"ו, עמ' 291. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 63(ב), ברישה, במקום "בשלושה ערוצים לפחות, והם" יבוא "במספר ערוצים כמפורט להלן, לכל הפחות". תיקון סעיף 672. בסעיף 67(ג)(2) לחוק העיקרי, במקום "ערב יום התחילה" יבוא "ערב המועד שבו הועברו כאמור". תיקון סעיף 80
משוב א- א+