אישור החוק - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 173), התשע"ו-2016

יום שני 14 מרץ 2016 21:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יעל גרמן
איציק שמולי
אורי יהודה אריאל

נגד 5

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
דב חנין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 173), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' התשע"ו (14 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 956, מיום כ"ט בתשרי התשע"ו (12 באוקטובר 2015), עמ' 64.

    תיקון סעיף 2א1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ'...., בסעיף 2א(ב), אחרי פסקה (3) יבוא: "(3א) מי שבידו אשרה ורישיון לפי תקנה 5א לתקנות הכניסה‏;".
משוב א- א+