קריאה שנייה - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 172), התשע"ו-2016

יום שני 14 מרץ 2016 21:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
יעל גרמן
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עמר בר-לב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 172), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' התשע"ו (14 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1009, מיום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016), עמ' 462.

    תיקון סעיף 39 1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' ..., בסעיף 39, בהגדרה "לידה", במקום "עשרים ושישה שבועות" יבוא "עשרים ושניים שבועות". תחילה ותחולה2. תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול לגבי מי שילדה ביום התחילה או לאחריו.
משוב א- א+