אישור החוק - חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס` 4), התשע"ו-2016

יום שני 14 מרץ 2016 20:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 42

יואב בן צור
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
מיקי לוי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
נאוה בוקר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 4), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' התשע"ו (14 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1015, מיום כ"ט בשבט התשע"ו (8 בפברואר 2016), עמ' 478.

    תיקון סעיף 491.בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד–2004‏ ס"ח התשס"ד, עמ' 456; התשס"ט, עמ' 330. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 49(ו)(3), בהגדרה "קופת גמל מרכזית לקצבה", בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "לפני יום" יבוא "לפני יום ט"ו בניסן התשע"ח (31 במרס 2018)". תיקון סעיף 642.בסעיף 64 לחוק העיקרי, במקום "י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009)" יבוא "ט"ו בניסן התשע"ח (31 במרס 2018)".
משוב א- א+