הצעת ועדה - הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס` 18), התשע"ו-2016

יום שני 14 מרץ 2016 20:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 40

יצחק כהן
יואב בן צור
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

מיקי לוי
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איתן כבל
שלי יחימוביץ
עמר בר-לב
נורית קורן
נאוה בוקר
אמיר אוחנה
בצלאל סמוטריץ
שולי מועלם-רפאלי
אורי יהודה אריאל

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016) [בישיבה שהחלה ביום י"ח באדר ב' התשע"ו (28 במרס 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1012, מיום כ"ג בשבט התשע"ו (2 בפברואר 2016), עמ' 468.

    תיקון סעיף 10ג1. בחוק כלי הירייה, התש"ט–1949‏ ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשע"ד, עמ' 642. , בסעיף 10ג – (1) בסעיף קטן (ב), במקום "לאזור שבו הוא מועסק" יבוא "למקום ולפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה"; (2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד) על אף האמור בסעיף זה, הרשות המוסמכת רשאית לקבוע הוראות בעניין נטילת כלי הירייה לצורך ביצוע השמירה מהמקום שבו מאוחסנים דרך קבע כלי הירייה שעליהם ניתן הרישיון המיוחד והחזרתו לאותו מקום. (ה)(1) על אף האמור בסעיף זה, השר רשאי להורות, מטעמים של שמירה על שלום הציבור וביטחונו, כי נשיאה והחזקה של כלי ירייה שניתן עליו הרישיון המיוחד, בידי מועסקים בשירותי שמירה, כולם או חלקם, יותרו גם שלא במקום או בפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה; הוראת השר תהיה לתקופה שיקבע ויכול שתחול במדינה כולה או בשטח מסוים. (2) אין בהוראות סעיף קטן זה בלבד כדי להתיר נשיאה והחזקה כאמור בפסקה (1), בידי מי שיש רישום הנוגע לו ברישומי המשטרה לרבות בשל עבירת אלימות, ובכלל זה אלימות במשפחה, לפי סעיף 11 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א–1981 ס"ח התשמ"א, עמ' 322., או בדבר תיק שנסגר בשל היעדר עניין לציבור, וכן בידי מי שיש לגביו מניעה אחרת לכך מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו."
משוב א- א+