הסתייגות - חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 26), התשע"ו-2016

יום שני 14 מרץ 2016 20:31

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

יוסי יונה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

טלב אבו עראר
אוסאמה סעדי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עיסאווי פריג`

נגד 40

בצלאל סמוטריץ
יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

ירון מזוז
נאוה בוקר

נמנע 2

מיקי לוי

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


 • חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26), התשע"ו–2016 *
  התקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' התשע"ו (14 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1020, מיום ו' באדר א' התשע"ו (15 בפברואר 2016), עמ' 528; ובהצעות חוק הכנסת – 565, מיום כ"ג בתמוז התשע"ד (21 ביולי 2014), עמ' 142.

  הוספת כותרת סימן א'1. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952‏ ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ד, עמ' 415. (להלן – החוק העיקרי), לפני סעיף 11 יבוא:
  "סימן א': ביטול אשרות"
  . הוספת כותרת סימן ב'2. אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא:
  "סימן ב': עבירות שונות"
  . הוספת כותרת סימן ג'3. אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:
  "סימן ג': הסעה שלא כדין"
  . תיקון סעיף 12א4. בסעיף 12א לחוק העיקרי – (1) בכותרת השוליים, במקום "הלנה, העסקה והסעה" יבוא "הסעה"; (2) סעיפים קטנים (א) ו-(ב) – בטלים; (3) בסעיף קטן (ג)(1), במקום הסיפה החל במילים "לחוק העונשין" יבוא "לחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226. (להלן – חוק העונשין); הוראות פסקה זו יעמדו בתוקפן עד יום ט"ו בניסן התשע"ח (31 במרס 2018);"; (4) בסעיף קטן (ד) – (א) פסקה (1) – תימחק; (ב) בפסקה (2), במקום "כ"א באדר ב' התשע"ו (31 במרס 2016)" יבוא "ט"ו בניסן התשע"ח (31 במרס 2018)"; (ג) בפסקה (3), אחרי "הוראות סעיף קטן זה" יבוא "והוראות סעיף 12ב13"; (5) סעיף קטן (ד3) – בטל; (6) בסעיף קטן (ה) – (א) במקום לעניין סעיף זה וסעיף 12א1" יבוא "בפרק זה"; (ב) ההגדרה ""מעביד" ו"מתווך כוח אדם"" – תימחק. הוספת כותרת סימן ד'5. אחרי סעיף 12א לחוק העיקרי יבוא:
  "סימן ד': סדרי דין מיוחדים"
  . הוספת סימנים ה' ו-ו'6. לפני סעיף 12ג לחוק העיקרי יבוא:
  "סימן ה': הלנה והעסקה שלא כדין
  הגדרות – סימן ה'12ב1.בסימן זה – "הממונה על החקירה" – השוטר שמונה להיות אחראי לחקירה, ואם לא מונה אחראי כאמור – השוטר בעל הדרגה הבכירה ביותר החוקר את העבירה; "מעביד" – לרבות מעסיק, מעסיק בפועל, מתווך כוח אדם וקבלן כוח אדם כהגדרתם בחוק עובדים זרים; "קצין משטרה מוסמך" – מפקד מחוז או מפקד יחידה ארצית במשטרת ישראל, שהוא בדרגת תת-ניצב ומעלה; "תובע" – כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי. הלנה והעסקה שלא כדין12ב2.(א) על אף האמור בכל חיקוק, אלה דינם מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין: (1) מי שמעמיד, בתמורה או שלא בתמורה, מקום לינה לרשותו של תושב זר שנכנס לישראל שלא כדין או שיושב בה שלא כדין, או מסייע בתמורה או שלא בתמורה, לתושב זר כאמור להשיג מקום לינה, והכול בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין על ידי אחר המועסק על ידו או מטעמו; (2) מעביד המעסיק עובד שהוא תושב זר שאינו רשאי לעבוד בישראל לפי חוק זה, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין על ידי אחר המועסק על ידו או מטעמו. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי תאגיד, דינו – קנס פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. (ג)(1) קנס המוטל לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-5,000 שקלים חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש. (2) קנס המוטל על תאגיד לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יפחת מ-20,000 שקלים חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש. (3) הוראות סעיף קטן זה יעמדו בתוקפן עד יום ט"ו בניסן התשע"ח (31 במרס 2018). הלנה והעסקה בנסיבות מחמירות12ב3.(א) נעברה עבירה לפי סעיף 12ב2(א) באחת מהנסיבות המנויות להלן, דינו של עובר העבירה – מאסר ארבע שנים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין: (1) הלנה או העסקה כאמור בסעיף 12ב2(א), של שני תושבים זרים או יותר; (2) הלנה או העסקה של תושב זר כאמור בסעיף 12ב2(א), למשך יומיים רצופים או יותר; (3) הלנה של תושב זר כאמור בסעיף 12ב2(א) במטרה להעסיקו. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע בסעיף זה. (ג)(1) קנס המוטל לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-10,000 שקלים חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש. (2) קנס המוטל על תאגיד לפי סעיף זה לא יפחת מ-40,000 שקלים חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש. (3) הוראות סעיף קטן זה יעמדו בתוקפן עד יום ט"ו בניסן התשע"ח (31 במרס 2018). צו מינהלי להגבלת שימוש במקום12ב4.(א) היה לקצין משטרה מוסמך יסוד סביר להניח כי מקום משמש לביצוע עבירה לפי סעיפים 12ב2 או 12ב3, וכן יסוד סביר לחשש שהמקום ימשיך לשמש לביצוע עבירה כאמור אם לא יוגבל השימוש במקום באופן מיידי, רשאי הוא לתת צו להגבלת השימוש במקום, לתקופה שיקבע בצו, ורשאי הוא להאריך את תוקפו של הצו לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 30 ימים (בפרק זה – צו הגבלה מינהלי). (ב) עותק של צו הגבלה מינהלי יוצג במקום שעליו הוא חל ויומצא לבעלים של המקום ולמחזיק במקום אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה בנסיבות העניין. (ג) ניתן צו הגבלה מינהלי, רשאי מי שרואה את עצמו נפגע מהצו לפנות לקצין משטרה מוסמך בבקשה לטעון לפניו את טענותיו בעניין; קצין המשטרה המוסמך ייתן את החלטתו בתוך 72 שעות מעת הגשת הבקשה. (ד) הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה מינהלי רשאי לערער עליו לבית המשפט, שיהיה מוסמך לבטלו או לשנות תנאים בו. צו שיפוטי להגבלת שימוש במקום 12ב5.(א) בית משפט רשאי, על פי בקשה בכתב של הממונה על החקירה, לצוות על הארכת תוקפו של צו הגבלה מינהלי, לתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים, אם שוכנע כי הגבלת השימוש במקום חיונית למניעת המשך ביצוע העבירה שבשלה הוצא הצו, ורשאי הוא לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן. (ב) הוגש כתב אישום בעבירה לפי סעיפים 12ב2 או 12ב3, רשאי בית המשפט, לבקשת תובע – (1) אם ניתן בקשר לעבירה צו הגבלה מינהלי – לצוות על הארכת תוקפו של הצו עד תום ההליכים או עד למועד מוקדם יותר שיקבע; (2) אם לא ניתן בקשר לעבירה צו הגבלה מינהלי – לתת צו הגבלת שימוש במקום עד תום ההליכים או עד למועד מוקדם יותר שיקבע. (ג) הוגשה בקשה להארכת תוקפו של צו הגבלה מינהלי לפי סעיף קטן (א) או (ב)(1), יתקיים הדיון בבקשת ההארכה בהקדם האפשרי, והצו המקורי יישאר בתוקפו לתקופה נוספת של 30 ימים מתום התקופה שעליה הורה הקצין המוסמך, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת. (ד) בית המשפט רשאי לדון מחדש בצו הגבלת שימוש במקום שנתן (בפרק זה – צו הגבלה שיפוטי) אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות שהתגלו לאחר מתן הצו. (ה) הממונה על החקירה, תובע, בעלים של מקום או מחזיק בו, רשאים לערער על החלטת בית משפט לפי סעיף זה בתוך 30 ימים ממועד מתן ההחלטה, לפני בית משפט שלערעור אשר ידון בערעור בשופט אחד. שיקולים למתן צו הגבלת שימוש במקום12ב6.בבוא קצין משטרה מוסמך לתת צו הגבלה מינהלי או בית משפט לתת צו הגבלה שיפוטי, ישקול בין השאר את אלה: (1) ביצוע עבירות קודמות במקום; (2) ידיעת הבעלים של המקום או המחזיק בו על ביצוע עבירה במקום או על הכוונה לבצע עבירה במקום; (3) מידת הפגיעה שתיגרם לבעלים של המקום או למחזיק בו מהוצאת הצו. תוכנו של צו הגבלת שימוש במקום12ב7.צו הגבלה מינהלי או צו הגבלה שיפוטי יקבע תנאים, הגבלות או איסורים על השימוש במקום, לרבות סגירת המקום לתקופה הנקובה בצו, והכול במידה שלא תעלה על הנדרש בנסיבות העניין כדי למנוע המשך ביצוע עבירה במקום. ביצוע צו הגבלת שימוש במקום12ב8.ניתן צו הגבלה מינהלי או צו הגבלה שיפוטי, רשאי שוטר להיכנס למקום שלגביו ניתן הצו ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכוח, הדרושים כדי להבטיח את קיום הצו. צו התליית רישיון או היתר עיסוק12ב9.(א) בית משפט רשאי, על פי בקשה בכתב של הממונה על החקירה, לצוות על התליית רישיון או היתר עיסוק שניתנו לפי כל דין, של מי שחשוד בביצוע עבירה כאמור בסעיפים 12ב2 או 12ב3, בעיסוק הקשור בעבירה, אם מתקיים יסוד סביר לחשש שהמשך העיסוק מהווה סכנה לשלום הציבור או לביטחונו או עלול להקל ביצוע עבירה דומה, לתקופה שיקבע בצו, ורשאי הוא להאריך את תוקפו של הצו לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 30 ימים. (ב) הוגש כתב אישום בעבירה לפי סעיפים 12ב2 או 12ב3, רשאי בית המשפט לבקשת תובע, לתת צו כאמור בסעיף קטן (א) עד תום ההליכים או עד למועד מוקדם יותר שיקבע, אם שוכנע כי קיים יסוד סביר לחשש שהמשך העיסוק הקשור בעבירה מהווה סכנה לשלום הציבור או לביטחונו או עלול להקל ביצוע עבירה דומה. (ג) הממונה על החקירה, תובע וחשוד או נאשם שניתן נגדו צו לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאים לערער על החלטת בית המשפט לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), בתוך 30 ימים ממועד מתן ההחלטה, לפני בית משפט שלערעור אשר ידון בערעור בשופט אחד. הטלת עונש של התליית רישיון או היתר עיסוק12ב10.הורשע יחיד או תאגיד בעבירה לפי סעיפים 12ב2 או 12ב3, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, לצוות על התליית רישיון או היתר עיסוק שניתנו על פי כל דין, בעיסוק הקשור בעבירה, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים. סמכות עניינית ומקומית במתן צווים12ב11.(א) הוראות סעיפים 2 ו-3 לחוק המעצרים, לעניין סמכות עניינית ומקומית של בתי משפט, יחולו לעניין הליכים לפי סעיפים 12ב4 עד 12ב9. (ב) בקשה לפי סעיפים 12ב5(ב) או 12ב9(ב), תידון ככל האפשר לפני שופט שאינו דן באישום.
  סימן ו': הוראות שונות
  הפרת צו הגבלת שימוש במקום12ב12.המפר הוראות צו הגבלה מינהלי או צו הגבלה שיפוטי, דינו – מאסר שנתיים. חזקה 12ב13.מי שעשה מעשה כאמור בסעיפים 12א(ג) או (ג5), 12ב2 או 12ב3, והוכחה מודעותו לכך שהלן, העובד, הנוסע או הנוהג, לפי העניין, הוא תושב זר, עליו הראיה שהמעשה נעשה באחת מאלה: (1) לאחר שבדק שבידי התושב הזר מסמכים, שלפיהם הוא נכנס לישראל כדין ויושב בה כדין, או לעניין עבירה לפי סעיף 12א(ג5) – מסמכים שלפיהם הוא רשאי לנהוג ברכב בישראל; (2) בנסיבות שבהן הוא לא חשד שהתושב הזר נכנס לישראל שלא כדין, שהוא יושב בה שלא כדין, או לעניין עבירה לפי סעיף 12א(ג5) – בנסיבות שבהן הוא לא חשד שהתושב הזר אינו רשאי לנהוג ברכב בישראל. אחריות נושא משרה בתאגיד12ב14.(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות כאמור בסעיפים 12א, 12ב2 ו-12ב3 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו האמורה, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין. (ב) נעברה עבירה לפי סעיפים 12א, 12ב2 או 12ב3 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה; לעניין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה. חילוט12ב15.הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 12א, 12ב2 או 12ב3, יצווה בית המשפט כי נוסף על כל עונש תחולט התמורה שקיבל או שוויה הכספי." תיקון סעיף 12ג7. בסעיף 12ג לחוק העיקרי, במקום "סעיף 12א(א) ו-(ב)" יבוא "סעיפים 12ב2 ו-12ב3". תיקון סעיף 12ד8. בסעיף 12ד לחוק העיקרי, במקום "סעיף 12א" יבוא "סימנים ג' ו-ה' בפרק זה", במקום "סעיף 12א(א) ו-(ב)" יבוא "סעיפים 12ב2 ו-12ב3" ובמקום "או מתווך כוח אדם" יבוא "כהגדרתו בסעיף 12ב1". תיקון חוק סדר הדין הפלילי
משוב א- א+