אישור החוק - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 176 והוראת שעה), התשע"ו-2016

יום שני 21 מרץ 2016 19:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

מרדכי יוגב
נורית קורן
מיקי לוי
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יעל גרמן
עאידה תומא סלימאן
יוסף ג`בארין

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176 והוראת שעה), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו (21 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 625, מיום כ' באדר א' התשע"ו (29 בפברואר 2016), עמ' 72.

    תיקון סעיף 54 1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ'... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 54(ב), בהגדרה "הכנסה", בפסקה (2) שבה, בסופה יבוא "או ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע שנה בשנה שקדמה לשנה שבה חל היום הקובע, לפי הגבוה מביניהן." תחילה ותחולה2.תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על עובדת עצמאית שלגביה חל היום הקובע, כהגדרתו בסעיף 48 לחוק העיקרי, ביום התחילה ואילך. דיווח לכנסת – הוראת שעה3.בתקופה של שש שנים מיום התחילה ידווח המוסד לביטוח לאומי לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, מדי שנתיים, על חישוב הכנסותיהן של עובדות עצמאיות לעניין דמי הלידה שהן זכאיות להם לפי סעיף 54(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה.
משוב א- א+