קריאה שנייה - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 175), התשע"ו-2016

יום שני 21 מרץ 2016 19:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מיקי לוי
דב חנין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 175), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו (21 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1001, מיום ג' בשבט התשע"ו (13 בינואר 2016), עמ' 376.

    תיקון סעיף 229 1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' ..., בסעיף 229, במקום "30 ימים מה-1 בחודש" יבוא "שבעה ימים מהיום". תחילה ותחולה2.תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול על מי שהגיש תביעה לגמלת סיעוד ביום התחילה ואילך.
משוב א- א+