אישור החוק - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 174), התשע"ו-2016

יום שני 21 מרץ 2016 19:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

יצחק וקנין
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מיקי לוי
עאידה תומא סלימאן
יוסף ג`בארין
איציק שמולי
נורית קורן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 174), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו (21 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 996, מיום כ"ג בטבת התשע"ו (4 בינואר 2016), עמ' 334.

    תיקון סעיף 1051. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 635. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 105 – (1) בסעיף קטן (א), במקום "(להלן – הסכום הבסיסי)" יבוא "(בסעיף זה – הסכום החודשי)"; (2) בסעיף קטן (ב), במקום "הסכום הבסיסי" יבוא "הסכום החודשי". תיקון סעיף 1962. בסעיף 196 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג)(1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), נכה שמתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן והוא אינו זכאי לגמלה לפי פרק זה רק בשל כך שטרם חלפו 90 ימים מהתאריך הקובע, תשולם לו בעד פרק הזמן שבין היום ה-31 לבין היום ה-90 מהתאריך הקובע קצבה חודשית מלאה, כמשמעותה בסעיף 200(א) וכן קצבה חודשית נוספת כמשמעותה בסעיף 200א(ב): (א) הוא בעל ליקוי חמור; (ב) נקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר של 100% למשך תקופה של שישה חודשים רצופים לפחות; (ג) הוא אינו זכאי לגמלה לפי תקנה 5(ד) לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע–2010, בעד התקופה שמהיום ה-31 כאמור. (2) נכה שזכאי לתשלום קצבאות כאמור בפסקה (1) וגם לקצבה מיוחדת לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט–1978‏ ק"ת התשל"ט, עמ' 83. (בפסקה זו – קצבה מיוחדת), בעד התקופה שמהיום ה-31 כאמור באותה פסקה, ישולמו לו הקצבאות כאמור בפסקה (1) או הקצבה המיוחדת, לפי הגבוה, עד ליום ה-90 מהתאריך הקובע." תחילה ותחולה 3. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ"א באדר א' התשע"ו (1 במרס 2016) (להלן – יום התחילה). (ב) סעיף 196 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחול על מבוטח שהגיש את תביעתו לגמלת נכות ביום התחילה ואילך; ואולם, תשלומים לפי הסעיף האמור בעד התקופה שמיום התחילה ועד תום ששת החודשים שמיום פרסומו של חוק זה, ישולמו בתום ששת החודשים כאמור.
משוב א- א+