קריאה שנייה - הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס` 38), התשע"ו-2016

יום שני 21 מרץ 2016 18:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

אחמד טיבי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


 • חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 38), התשע"ו–2016 *
  התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו (21 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 937, מיום ד' באב התשע"ה (20 ביולי 2015), עמ' 828.

  תיקון סעיף 11. בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961‏ ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ד, עמ' 603. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בסופו יבוא "וכן תפעל למען הגנה על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל". תיקון סעיף 3 2.בסעיף 3 לחוק העיקרי – (1) בפסקה (1), במקום "בענייני בתי המשפט וסדרי דין" יבוא "וחקיקת משנה"; (2) אחרי פסקה (3) יבוא: "(3א) לארגן השתלמויות מקצועיות לחברי הלשכה; (3ב) לעסוק בהליכי גישור; (3ג) לנהל את קשרי החוץ של הלשכה; (3ד) לנהל את קשרי הלשכה עם רשויות המדינה;"; (3) אחרי פסקה (5) יבוא: "(5א) לפעול לטובת צורכי חברי הלשכה;". תיקון כותרת פרק שני 3. בכותרת פרק שני לחוק העיקרי, אחרי "מוסדות הלשכה" יבוא "ובעלי תפקידים בה". הוספת כותרת סימן א' בפרק שני4. אחרי כותרת פרק שני לחוק העיקרי יבוא:
  "סימן א': מוסדות הלשכה"
  . תיקון סעיף 65. בסעיף 6 לחוק העיקרי, פסקאות (3) ו-(7) – יימחקו. תיקון סעיף 6א6. בסעיף 6א לחוק העיקרי, במקום "בידי הועד המרכזי" יבוא "בידי המועצה הארצית" והקטע החל במילים "והוא הדין" עד המילים "חבר בועד המרכזי" – יימחק. תיקון סעיף 87. בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) ראש הלשכה יכהן כיושב ראש המועצה הארצית, ינחה את המנהל הכללי של הלשכה במילוי תפקידו בכפוף להחלטות המועצה הארצית, כאמור בסעיף 19ב(א), וימלא כל תפקיד אחר שהוטל עליו לפי חוק." תיקון סעיף 8א8. בסעיף 8א(א) לחוק העיקרי, במקום "מבין חברי הועד המרכזי" יבוא "מבין חבריה". תיקון סעיף 8ג9. בסעיף 8ג לחוק העיקרי – (1) במקום סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) יבוא: "(ג) המועצה הארצית לא תדון בהעברת ראש הלשכה מכהונתו, אלא על פי הצעת רוב חבריה ואלא אם כן חלפה שנה מיום בחירתו; בדיון כאמור תינתן לראש הלשכה הזדמנות לטעון את טענותיו, בעצמו או באמצעות נציגו שאינו חבר המועצה הארצית; המועצה הארצית תקבע את הנוהל לעניין זה."; (2) בסעיף קטן (ה), המילים "הדיון יתחיל לא יאוחר מעשרים ימים לאחר החלטת הועד המרכזי" – יימחקו. תיקון סעיף 910. בסעיף 9 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א) – (א) ברישה, במקום "המועצה הארצית תורכב" יבוא "המועצה הארצית תכהן ארבע שנים ותורכב"; (ב) בפסקה (1), המילים "וראש הלשכה שקדם לו" – יימחקו; (ג) בפסקה (6), במקום "שלושה חברים" יבוא "שני חברים" ובמקום "ושני חברי הלשכה הרשומים באותו מחוז שייבחרו" יבוא "וחבר הלשכה הרשום באותו מחוז שייבחר"; (2) סעיף קטן (ב) – בטל. (3) בסופו יבוא: "(ג) המועצה הארצית תתווה את מדיניות הלשכה, תבצע מדיניות זו ותפקח על פעילות הלשכה, ובכלל זה – (1) תקבע את מדיניות הלשכה בתחומי התפקידים והסמכויות שהוקנו לה לפי הוראות חוק זה; (2) תקבע, מדי שנה, את אלה: (א) התקציב השנתי של הלשכה לפי הוראות סעיף 95 ודרך ביצועו; (ב) תכנית הפעולה של הלשכה לאותה שנה ותכניותיה לטווח ארוך; (3) תפקח על עמידת הלשכה ביעדי התקציב השנתי שקבעה ועל ביצועו, ועל הגשמת המדיניות והתכניות של הלשכה; (4) תהיה אחראית לעריכת הדוחות הכספיים של הלשכה ולאישורם; (5) תפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו; (6) תבצע כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי חוק. (ד) כל סמכות של הלשכה שלא יוחדה לפי חוק למוסד ממוסדותיה, תהיה נתונה בידי המועצה הארצית. (ה) לשם מילוי תפקידיה, רשאית המועצה הארצית, בהתאם לכללים שייקבעו, לפעול באמצעות ועדות שתמנה, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ואולם – (1) המועצה הארצית לא תאצול לוועדות כאמור סמכות הנתונה לה לפי חוק; (2) החלטה שהסמכות לקבלה יוחדה לפי חוק למועצה הארצית תתקבל בידי המועצה הארצית במליאתה. (ו) המועצה הארצית תמנה, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ועדות אלה: (1) ועדת התמחות, אשר משתתמנה תהיה מוסמכת להפעיל את סמכויות הלשכה לפי סעיפים 27, 29, 30, 34, 35(ב) ו-44, וכן סמכויות נוספות בנוגע להתמחות, מאמנים ומתמחים הנתונות ללשכה בהתאם לכללים שנקבעו לפי חוק זה; (2) ועדת שכר טרחה, אשר משתתמנה תהיה מוסמכת להפעיל את סמכויות הלשכה לפי סעיפים 84(ב) ו-89; (3) ועדת ביקורת כאמור בסעיף 10א (בפרק זה – ועדת הביקורת); (4) ועדת חברות בלשכה, אשר משתתמנה תהיה מוסמכת להפעיל את סמכויות הלשכה לפי סעיפים 48 עד 52ב; (5) ועדת עורכי דין זרים, אשר משתתמנה תהיה מוסמכת להפעיל את סמכויות הלשכה לפי פרק שמיני א'; (6) ועדת כספים, שתפקידה לייעץ ולהמליץ למועצה הארצית בכל ענייני הכספים של הלשכה, ובכלל זה בקביעת דמי חבר ואגרות לפי סעיף 93, בהכנת התקציב השנתי לפי סעיף 95 ובפיקוח על יישומו, והכול כפי שייקבע בכללים. (ז)(1) מספר החברים בוועדות כאמור בסעיף קטן (ו), הרכבן וכשירות החברים בהן ייקבעו בכללים. (2) ראש הלשכה, מי שהתמודד ברשימת ראש הלשכה למועצה הארצית, בעל תפקיד בלשכה או חבר בוועדה מהוועדות המנויות בסעיף קטן (ו) למעט פסקה (3) שבו, לא יהיה חבר בוועדת הביקורת." תיקון סעיף 9ב11.בסעיף 9ב לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא: "(ז) חבר מועצה יחדל לכהן כחבר המועצה אם הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת לפי כל דין שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת ועדת המינויים, לכהן כחבר המועצה, ויחולו הוראות סעיף 9א, בשינויים המחויבים." תיקון סעיף 1012. בסעיף 10 לחוק העיקרי, במקום "חברי הועד המרכזי והועדים המחוזיים" יבוא "חברי הוועדים המחוזיים". הוספת סעיפים 10א עד 10ד13. אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא: "ועדת הביקורת 10א.(א) ועדת הביקורת – (1) תעמוד על ליקויים בניהול הלשכה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של הלשכה או עם רואה החשבון המבקר, ותציע למועצה הארצית דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; (2) תבחן את מערך הביקורת הפנימית של הלשכה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של הלשכה; (3) תדון בדוחות של המבקר הפנימי, בדוחות מבקר המדינה ובדוחות ביקורת אחרים; (4) תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור המועצה הארצית ותציע בה שינויים; (5) תקבע הסדרים לעניין אופן הטיפול בתלונות של עובדי הלשכה בקשר לליקויים בניהולה ולעניין ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור. (ב) יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידיו או על ידי המבקר הפנימי, המועצה הארצית, המנהל הכללי או חבר הוועדה. (ג) כל מי שאינו חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת דיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא אם כן קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים או לשם ניהולה התקין של הישיבה. (ד) המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של הלשכה יקבלו הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיו רשאים להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת החלטות בוועדה. (ה) הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר, שיהיה רשאי להשתתף בה. (ו) ועדת הביקורת תגיש למועצה הארצית, לראש הלשכה ולמנהל הכללי דוח על פעילותה, לפחות אחת לשנה. סמכות שר המשפטים להורות על מילוי חובה או על ביצוע תפקיד10ב.(א) נוכח שר המשפטים כי ראש הלשכה או המועצה הארצית, לרבות ועדה מוועדותיה שמונתה לפי סעיף 9(ו), נמנעים ממילוי חובה או מביצוע תפקיד שהוטלו עליהם לפי כל דין, רשאי הוא לדרוש מהם, בצו, למלא את החובה או לבצע את התפקיד, בתוך הזמן הנקוב בצו. (ב) לא מילאו ראש הלשכה, המועצה הארצית או הוועדה אחרי הצו, בתוך הזמן הנקוב בו, רשאי שר המשפטים למנות אדם מתאים, מבין עובדי משרדו, למילוי החובה או לביצוע התפקיד. סמכות שר המשפטים להורות על בחירות חדשות 10ג.(א) נוכח שר המשפטים כי תפקודה של הלשכה נפגע באופן מובהק ומשמעותי ביותר בשל כך שהמועצה הארצית או ראש הלשכה אינם ממלאים את התפקידים שהוטלו עליהם לפי חוק זה, רשאי הוא, לאחר שניתנה למועצה הארצית ולראש הלשכה הזדמנות לטעון את טענותיהם בפניו, להורות על בחירת מועצה ארצית חדשה או ראש לשכה חדש, או שניהם כאחד, ולקבוע את תאריך הבחירות. (ב) שר המשפטים לא יפעיל את סמכותו לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שהתרה במועצה או בראש הלשכה, לפי העניין, כי אם לא ימלאו את תפקידיהם בתוך תקופה שיקבע, יפעיל את סמכותו האמורה. (ג) הורה שר המשפטים על בחירת מועצה ארצית חדשה, יתקיימו בחירות למועצה הארצית, ועל בחירת המועצה הארצית החדשה יחולו הוראות סעיף 9(א), בשינויים המחויבים; הורה השר על בחירת ראש לשכה חדש, יחולו הוראות סעיף 8(א) ו-(ב) על בחירת ראש הלשכה החדש. חובת הגשת דוח על תרומות והוצאות10ד.(א) מועמד לתפקיד ראש הלשכה, רשימות מועמדים למועצה הארצית, מועמד לתפקיד יושב ראש ועד מחוזי ורשימת מועמדים לוועד מחוזי יגישו ליושב ראש הוועדה האחראית, בהתאם לכללים שנקבעו לפי חוק זה, לבחירות למוסדות אלה (בסעיף זה – ועדת הבחירות), דוח הכולל פרטים אלה (בסעיף זה – הדוח), לא יאוחר מהיום העשירי שלפני יום הבחירות: (1) רשימה של כל התרומות שהתקבלו בעבור מועמד לראש הלשכה, מועמד ליושב ראש ועד מחוזי, רשימת מועמדים או מועמד בתוך רשימת מועמדים כאמור, במשך 90 הימים שלפני יום הגשת הדוח, ובתרומה שסכומה עולה על 50,000 שקלים חדשים – במשך השנה שלפני יום הגשת הדוח, בציון סכום התרומה, שמו של כל תורם ופרטים מזהים עליו, למעט תרומות מצטברות מאותו אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו שסכומן נמוך מ-1,000 שקלים חדשים; (2) סך ההוצאות למימון מערכת הבחירות שהוצאו עד יום הגשת הדוח; לעניין זה, "תרומה" ו"הוצאה" – בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג. (ב) הדוח יוגש בידי מועמד לתפקיד ראש הלשכה, מועמד לתפקיד יושב ראש ועדת מחוזי, ולעניין רשימת מועמדים למועצה הארצית או רשימת מועמדים לוועד מחוזי – בידי המועמד הראשון ברשימת המועמדים (בסעיף קטן זה – מועמד), ויצורף אליו תצהיר חתום בידי המועמד המאמת את נכונות האמור בדוח ושלמותו; מועמד רשאי להגיש דוח אחד שיתייחס למועמדותו לתפקיד ולרשימה שבראשה הוא עומד. (ג) ועדת הבחירות תפרסם את הדוח באתר האינטרנט של הלשכה וכן בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, לא יאוחר מהיום השביעי שלפני יום הבחירות. (ד) הדוח המעודכן עד ל-14 ימים לאחר יום הבחירות (בסעיף זה – הדוח הסופי) יוגש, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), לוועדת הבחירות ולרואה החשבון המבקר של הלשכה, לא יאוחר מ-28 ימים לאחר יום הבחירות, וועדת הבחירות תפרסמו באתר האינטרנט של הלשכה וכן בכל דרך אחרת שתמצא לנכון לא יאוחר משבועיים לאחר הגשת הדוח הסופי; הדוח הסופי יפורסם גם בדוח הפעילות השנתי של הלשכה, שיתפרסם לראשונה לאחר יום הבחירות. (ה) מועמד או רשימת מועמדים כאמור בסעיף קטן (א), ינהלו תרומות שקיבלו כאמור בסעיף קטן (א)(1) והוצאות שהוציאו למימון התמודדתם בבחירות בחשבון בנק נפרד, ולפי הנחיות שקבעה המועצה הארצית לעניין ניהול מערכת חשבונות. (ו) חשבון הבנק כאמור בסעיף קטן (ה) ומערכת החשבונות של מועמד או רשימת מועמדים כאמור בסעיף קטן (א) יעמדו לביקורת של רואה החשבון המבקר של הלשכה; במסגרת הביקורת, רשאי רואה החשבון המבקר לדרוש ממועמד, מרשימת מועמדים או מהבנק שבו מתנהל החשבון, מידע על פרטי פעולותיהם של המועמד או של רשימת המועמדים. (ז) בתוך 12 שבועות ממועד הגשת הדוח הסופי לפי סעיף קטן (ד), ימסור רואה החשבון המבקר של הלשכה דוח ביקורת על הדוחות הסופיים שנמסרו לו על ידי המועמדים ורשימות המועמדים, לשר המשפטים, לראש הלשכה, למועצה הארצית ולכל אחד מהמועמדים ורשימות המועמדים (בסעיף זה – דוח ביקורת); דוח הביקורת יפורסם באתר האינטרנט של הלשכה לא יאוחר משבוע לאחר הגשתו. (ח) מצא רואה החשבון המבקר חוסר התאמה, אי-סדרים או היעדר דיווח בדוח הסופי שהוגש לו על ידי מועמד או רשימת מועמדים, יעביר את דוח הביקורת לבחינה של ועדת האתיקה הארצית. (ט) מועמד שלא קיים הוראה מהוראות סעיף זה, עובר עבירת משמעת; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מן הסמכות הנתונה לוועדת הבחירות, על פי כללים שנקבעו לפי חוק זה, לפסוק אם מועמדים או רשימות מועמדים כאמור בסעיף קטן (א) הגישו מועמדותם כדין, לרבות בהתאם להוראות סעיף זה. (י) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה, וכן רשאי הוא לקבוע תקרה לסכום הכולל של הוצאות שניתן להוציאן למימון מערכת בחירות." ביטול סעיפים 11 ו-11א14. סעיפים 11 ו-11א לחוק העיקרי – בטלים. תיקון סעיף 11ב15. בסעיף 11ב לחוק העיקרי – (1) בכותרת השוליים, במקום "הועד המרכזי" יבוא "המועצה הארצית"; (2) בסעיף קטן (א), במקום "יושב ראש הועד המרכזי" יבוא "יושב ראש המועצה הארצית יזמן את ישיבות המועצה הארצית," ובמקום "ישיבות הועד המרכזי" יבוא "ישיבות המועצה הארצית"; (3) בסעיף קטן (ב), במקום "שליש מחברי הועד המרכזי" יבוא "שליש מחברי המועצה הארצית"; (4) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) המניין החוקי לפתיחת ישיבת המועצה הארצית הוא רבע מחבריה; חלפו 30 דקות מהשעה שנועדה לפתיחת הישיבה ולא נתקיימה דרישת המניין החוקי, תהא המועצה הארצית רשאית לקיים את הדיון; ואולם, המועצה הארצית לא תהא רשאית להצביע ולקבל החלטות אלא אם כן נכחו לפחות רבע מחבריה. (ד) החלטות המועצה הארצית יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בישיבה, אלא אם כן נקבע אחרת לפי חוק זה; היו הקולות שקולים, תכריע עמדתו של יושב ראש המועצה, אם השתתף בישיבה. (ה) חבר המועצה הארצית שיש לו עניין אישי בנושא המובא להחלטתה של המועצה הארצית, לא יהיה נוכח בדיון ולא ישתתף בהצבעות במועצה הארצית, אלא אם כן יושב ראש המועצה הארצית קבע כי הוא נדרש לשם הצגתו; בסעיף קטן זה, "עניין אישי" – כפי שייקבע בכללים." תיקון סעיף 1216. בסעיף 12 לחוק העיקרי – (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, אחרי פסקה (5) יבוא: "(6) מחוז המרכז, שתחומו אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי מרכז."; (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) הוקם בית משפט מחוזי או בוטל בית משפט מחוזי, תכונן המועצה הארצית מחוז חדש של לשכת עורכי הדין שתחומו אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי שהוקם או תבטל את המחוז של לשכת עורכי הדין שתחומו כאזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי שבוטל, לפי העניין; ואולם המועצה הארצית, באישור שר המשפטים, רשאית שלא לכונן מחוז חדש או שלא לבטל מחוז קיים, כאמור, אם מתקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת. (ג) החלטת המועצה הארצית על כינון מחוז חדש של לשכת עורכי הדין או על ביטול מחוז קיים לפי סעיף קטן (ב) והשינוי בתחום המחוזות הקיימים בעקבות החלטה כאמור, יפורסמו ברשומות. (ד) החליטה המועצה הארצית על כינון מחוז חדש של לשכת עורכי הדין או על ביטול מחוז קיים לפי סעיף קטן (ב), ייקבעו בכללים הוראות המתחייבות מכינון המחוז החדש או מביטול המחוז הקיים, לפי העניין; לגבי כינון מחוז חדש, ייקבעו בכללים כאמור, בין השאר, הוראות בדבר תחילת פעילותו של המחוז החדש וכן בדבר מינוי בית דין משמעתי מחוזי כאמור בסעיף 15, מינוי ועדת אתיקה מחוזית כאמור בסעיף 18ב(ב) ומינוי פרקליט כאמור בסעיף 18ג, באותו מחוז." תיקון סעיף 1317.בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ז) יבוא: "(ז) ועד מחוזי יהיה כפוף למועצה הארצית ולא יפעל בסתירה להחלטותיה, ואלו בלבד יהיו סמכויותיו: (1) הקמת ועדות מקצועיות מחוזיות; (2) קיום השתלמויות וימי עיון חד-יומיים בתחומי המחוז לחברי המחוז; (3) קיום קשר עם רשויות שלטוניות באותו מחוז, בעניינים הנוגעים לחברי הלשכה הרשומים באותו מחוז; (4) קיום פעילות תרבות ופנאי לרווחת חברי המחוז, ולשם כך הוא רשאי להשתמש בסכום שאינו עולה על חמישה אחוזים מהתקציב שנקבע לו לפי סעיף 95. (ח) ועד מחוזי יהיה כפוף לרואה החשבון המבקר, ליועץ המשפטי ולמבקר הפנימי של הלשכה, ויפעל בתיאום עם המנהל הכללי של הלשכה. (ט) המניין החוקי לפתיחת ישיבת ועד מחוזי הוא רבע מחבריו; חלפו 30 דקות מהשעה שנועדה לפתיחת הישיבה ולא נתקיימה דרישת המניין החוקי, יהא הוועד המחוזי רשאי לקיים את הדיון; ואולם, הוועד המחוזי לא יהא רשאי להצביע ולקבל החלטות אלא אם כן נכחו לפחות רבע מחבריו." ביטול סעיף 18א18. סעיף 18א לחוק העיקרי – בטל. תיקון סעיף 18ב19. בסעיף 18ב לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א)(1), במקום "שימנה הוועד המרכזי" יבוא "שתמנה המועצה הארצית"; (2) בסעיף קטן (ה), במקום "הוועד המרכזי או הוועד המחוזי, יבחר" יבוא "המועצה הארצית או הוועד המחוזי יבחרו". תיקון סעיף 18ד20. בסעיף 18ד(א)(4) לחוק העיקרי, במקום פסקת משנה (א) יבוא: "(א) לעניין החלטות ועדת המינויים בדבר בית הדין המשמעתי הארצי, ועדת האתיקה הארצית והפרקליט הפועל לידה, ובדבר המנהל הכללי, רואה החשבון המבקר, היועץ המשפטי או המבקר הפנימי, כמשמעותם בסימן ב' – שני חברי הלשכה שתבחר המועצה הארצית;". הוספת סימן ב' בפרק שני21. אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:
  "סימן ב': בעלי תפקידים בלשכה
  מינוי המנהל הכללי, תקופת כהונתו והעברה מכהונה19א.(א) ללשכה יהיה מנהל כללי, שתמנה המועצה הארצית לפי הצעת ראש הלשכה מבין מועמדים שיומלצו בידי ועדת איתור; ועדת האיתור תורכב מראש הלשכה או נציג מטעמו שיכהן כיושב ראש ועדת האיתור, ומשני חברים נוספים שתבחר המועצה הארצית. (ב) המנהל הכללי ימונה לתקופה של ארבע שנים, וניתן להאריך את כהונתו לתקופת כהונה אחת נוספת, בלבד. (ג) המועצה הארצית רשאית לקבוע כי המנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון טענותיו לעניין זה. (ד) חדל המנהל הכללי לכהן, תמנה המועצה הארצית מנהל כללי אחר במקומו, בתוך 60 ימים, לפי הוראות סעיף קטן (א). תפקיד המנהל הכללי וסמכויותיו19ב.(א) המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני הלשכה, בהתאם להנחיות ראש הלשכה בכפוף להחלטות המועצה הארצית כאמור בסעיף 8(ג), ויהיו נתונות לו הסמכויות הנדרשות לשם כך, לרבות הסמכות לנהל את כלל העובדים בלשכה בתיאום עם הוועדים המחוזיים. (ב) המועצה הארצית רשאית להפעיל סמכות מסמכויות המנהל הכללי או להסמיך עובד מעובדי הלשכה להפעילן במקומו, למעט הסמכויות לפי סעיפים 40(א), 69(ג) ו-93(ב), בהתקיים אחד מאלה: (1) המועצה הארצית החליטה להגביל או לסייג את הסמכות כאמור לעניין מסוים; (2) המועצה הארצית הורתה למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים והוא לא קיים את ההוראה כאמור. חובת דיווח19ג.(א) המנהל הכללי יודיע לראש הלשכה, בלא דיחוי, על כל עניין מהותי בלשכה הנוגע לתפקידיה; היה העניין חורג או עשוי לחרוג מקביעת המועצה הארצית לפי סמכותה, יזמן ראש הלשכה, בלא דיחוי, ישיבה של המועצה הארצית ויביא לפניה את ההודעה. (ב) המנהל הכללי ימסור למועצה הארצית דוח על הפעילות השוטפת של הלשכה, במועדים שקבעה לכך המועצה הארצית. רואה חשבון מבקר 19ד.(א) ללשכה יהיה רואה חשבון מבקר, שתמנה המועצה הארצית, בהתייעצות עם ועדת המינויים. (ב) רואה חשבון מבקר ימונה לתקופה של שבע שנים בלבד. (ג) המועצה הארצית, בהתייעצות עם ועדת המינויים, רשאית לקבוע כי רואה החשבון המבקר יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה. (ד) רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות הכספיים של הלשכה ושל התאגידים שבשליטתה ויחווה את דעתו עליהם (בסעיף זה – פעולת ביקורת). (ה) רואה החשבון המבקר יהיה בלתי תלוי בלשכה, בין במישרין ובין בעקיפין; שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר אי-תלות של רואה חשבון מבקר, לרבות הוראות בדבר אי-תלות של רואי חשבון השותפים בשותפות שהיא רואה החשבון המבקר או בדבר אי-תלות של רואי חשבון שהם בעלי המניות בחברת רואי חשבון שהיא רואה החשבון המבקר. (ו) בוצעה פעולת ביקורת בעת שהיו יחסי תלות כאמור בסעיף קטן (ה), תבוצע פעולת ביקורת נוספת בידי רואה חשבון מבקר אחר, אלא אם כן במועד שבו נודע הדבר למועצה הארצית חלפו חמש שנים מהמועד שבו בוצעה פעולת הביקורת כאמור. (ז) נודע למועצה הארצית כי קיימים יחסי תלות כאמור בסעיף קטן (ה), תודיע לרואה החשבון המבקר ללא דיחוי כי עליו לפעול להפסקת יחסי התלות לאלתר; לא פסקו יחסי התלות, תכנס המועצה הארצית בתוך זמן סביר ישיבה מיוחדת, שבה תחליט על סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר. (ח) רואה החשבון המבקר רשאי לעיין, בכל עת, במסמכי הלשכה הדרושים לו לשם מילוי תפקידו, ולקבל הסברים לגביהם. (ט) רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל ישיבה של המועצה הארצית, של ועדה מוועדותיה או של ועד מחוזי שבה דנים בדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולת ביקורת, או בישיבת המועצה הארצית המתכנסת לפי סעיף קטן (יב); המועצה הארצית, ועדה מוועדותיה או ועד מחוזי, לפי העניין, יודיעו לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס הישיבה. (י) רואה החשבון המבקר חייב, לפי דרישת המועצה הארצית או שר המשפטים, למסור להם, על אף האמור בכל דין, ידיעות על ענייני הלשכה, לערוך בלשכה ביקורת מיוחדת ולמסור להם דוח על תוצאותיה. (יא) נודע לרואה החשבון המבקר אגב פעולת ביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של הלשכה, ידווח על כך, בלא דיחוי, לראש הלשכה ולחברי המועצה הארצית; מצא רואה החשבון המבקר כי הליקויים המהותיים לא תוקנו בתוך שנה, ידווח על כך לשר המשפטים. (יב) הודיע רואה החשבון המבקר על ליקויים כאמור בסעיף קטן (יא), יזמן ראש הלשכה, בלא דיחוי, ישיבה של המועצה הארצית לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו. (יג) רואה החשבון המבקר אחראי כלפי הלשכה לאמור בחוות דעתו לגבי הדוחות הכספיים; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי למנוע קיומה של אחריות של רואה החשבון המבקר לפי כל דין. יועץ משפטי 19ה.(א) ללשכה יהיה יועץ משפטי שתמנה המועצה הארצית, בהתייעצות עם ועדת המינויים. (ב) היועץ המשפטי ימונה לתקופה של שבע שנים בלבד. (ג) המועצה הארצית, בהתייעצות עם ועדת המינויים, רשאית לקבוע כי היועץ המשפטי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה. (ד) לא יכהן כיועץ משפטי בלשכה בעל עניין בלשכה, בעל תפקיד בלשכה או קרוב של כל אחד מאלה; לעניין זה, "בעל עניין" – כפי שייקבע בכללים. מבקר פנימי 19ו.(א) ללשכה יהיה מבקר פנימי, שיהיה עובד הלשכה ותמנה המועצה הארצית, לפי המלצת ועדת המינויים. (ב) לא יכהן כמבקר פנימי בלשכה בעל עניין בלשכה, בעל תפקיד בלשכה או קרוב של כל אחד מאלה,; לעניין זה, "בעל עניין" – כפי שייקבע בכללים. (ג) המבקר הפנימי ימונה לתקופה של שבע שנים בלבד. (ד) המבקר הפנימי יהיה כפוף ארגונית למועצה הארצית ויגיש לה את דוחותיו והמלצותיו. (ה) המבקר הפנימי יגיש דוח על ממצאיו, ובכלל זה דוח שנתי, למועצה הארצית, למנהל הכללי ולוועדת הביקורת. (ו) המבקר הפנימי יגיש לוועדת הביקורת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית לצורך בחינתה לפי סעיף 10א(א)(4); ועדת הביקורת תגיש את תכנית העבודה לאישור המועצה הארצית בצירוף הערותיה והמלצותיה והמועצה תאשרה בשינויים הנראים לה. (ז) המועצה הארצית רשאית, לפי המלצת ועדת הביקורת ובשים לב לתכנית העבודה המאושרת כאמור בסעיף קטן (ו), להטיל על המבקר הפנימי משימות נוספות של ביקורת פנימית על המשימות הקבועות בתכנית העבודה. (ח) לא תופסק כהונתו של המבקר הפנימי לפי סעיף 12(א)(3) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 198. (בסעיף זה – חוק הביקורת הפנימית), אלא לפי המלצת ועדת המינויים. (ט) הוראות חוק הביקורת הפנימית יחולו, בשינויים המחויבים, על המבקר הפנימי של הלשכה, ככל שאין הוראה אחרת בחוק זה. (י) המבקר הפנימי ישמש כנציב פניות הציבור של הלשכה. (יא) המבקר הפנימי רשאי להשתתף בכל ישיבה של המועצה הארצית, של ועדה מוועדותיה או של ועד מחוזי; המועצה הארצית, ועדה מוועדותיה או ועד מחוזי, לפי העניין, יודיעו למבקר הפנימי על המקום והמועד שבו תתכנס הישיבה. (יב)(1) המבקר הפנימי יהיה נוכח בישיבה שבה תחליט המועצה הארצית על מינוי רואה החשבון המבקר או היועץ המשפטי; המועצה הארצית תודיע למבקר הפנימי על המקום והמועד שבו תתכנס הישיבה. (2) מצא המבקר הפנימי ליקוי מהותי במינוי של רואה החשבון המבקר או היועץ המשפטי, יודיע על כך, בלא דיחוי, לשר המשפטים, לראש הלשכה ולחברי המועצה הארצית. סייג למינוי ולמתן שירות19ז.(א) לא ימונה למנהל הכללי, לרואה חשבון מבקר, ליועץ משפטי או למבקר פנימי (בחוק זה – בעל תפקיד), מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת לפי כל דין שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת ועדת המינויים, לכהן כבעל תפקיד, לפי העניין, ולא תלויים ועומדים נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור, לפי העניין. (ב) לא תמונה חברה או שותפות לרואה חשבון מבקר או ליועץ משפטי של הלשכה אם מתקיים בבעל מניה או בשותף, האמור בסעיף קטן (א). הפסקת כהונה בשל הרשעה19ח.על אף האמור בסעיפים 19א(ג), 19ד(ג), 19ה(ג) ו-19ו(ח), בעל תפקיד יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, אם הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת כאמור בסעיף 19ז, ולעניין חברה או שותפות – גם אם הורשע בעל מניה או שותף בעבירה כאמור. השעיה מכהונה 19ט.הוגשו נגד בעל תפקיד, ולעניין חברה או שותפות – גם נגד בעל מניה או שותף, כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור בסעיף 19ז(א), יושעה בעל התפקיד מתפקידו עד למתן פסק דין בעניינו. הוראות לעניין עובד בחברה או בשותפות שהיא רואה חשבון מבקר או יועץ משפטי של הלשכה19י.התקיימו ברואה חשבון או בעורך דין שמועסק על ידי חברה או שותפות הוראות סעיף 19ז(א), ויש לו השפעה של ממש על השירות שהחברה או השותפות אמורים לתת ללשכה כרואה חשבון מבקר או כיועץ המשפטי שלה, לא ייתן אותו אדם כל שירות במסגרת פעילותה של החברה או השותפות כרואה החשבון המבקר או כיועץ המשפטי של הלשכה, ויחולו עליו הוראות גם סעיפים 19ח ו-19ט, בשינויים המחויבים." תיקון סעיף 25א22. בסעיף 25א(ב)(5) לחוק העיקרי, במקום "שיקבע הועד המרכזי של הלשכה" יבוא "שתקבע המועצה הארצית". תיקון סעיף 38 23. בסעיף 38(א) לחוק העיקרי, במקום "בבחינות הלשכה במקצועות מעשיים" יבוא "בבחינות הלשכה להסמכה לעריכת דין, שיהיו בין השאר בדין המהותי ובסדרי דין". תיקון סעיף 3924.בסעיף 39 לחוק העיקרי, אחרי "וסדריהן" יבוא "לרבות ערר על תוצאות הבחינות". תיקון סעיף 4025. בסעיף 40 לחוק העיקרי – (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, אחרי "הבחינות לפי סעיף 38 יהיו" יבוא "אם הן נערכות בעל-פה", ואחרי "ועדה בוחנת תורכב" יבוא "בידי המנהל הכללי של הלשכה או בידי עובד בכיר של הלשכה שהוא הסמיכו לכך דרך כלל או לעניין מסוים,"; (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) הבחינות לפי סעיף 38 ייערכו, אם הן נערכות בכתב, בידי ועדה בוחנת של תשעה חברים שימנה שר המשפטים (בסעיף זה – ועדה בוחנת בכתב), ואלה חבריה: (1) שלושה שופטים, שימונו בהסכמת נשיא בית המשפט העליון; (2) ארבעה עורכי דין, מהם שניים חברי השירות המשפטי; (3) שני חברי הסגל האקדמי של מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958‏, שתחום התמחותם הוא משפטים. (ג) מינוי חברי הוועדה הבוחנת בכתב המנויים בסעיף קטן (ב)(2) ו-(3), יהיה לאחר התייעצות עם המועצה הארצית. (ד) שר המשפטים ימנה את יושב ראש הוועדה הבוחנת בכתב, מבין חברי הוועדה שמונו לפי סעיף קטן (ב)(1). (ה) חברי הוועדה הבוחנת בכתב ימונו לתקופה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותם לתקופות כהונה נוספות. (ו) לשם ביצוע תפקידה לפי סעיף זה, תמנה הוועדה הבוחנת בכתב או ועדת משנה שהיא הסמיכה לעניין זה מבין חבריה, חבר בוחנים לחיבור שאלות הבחינה ולבדיקתן; הכשירות להיכלל בחבר הבוחנים תיקבע בתקנות." תיקון סעיף 69 26. בסעיף 69(ג) לחוק העיקרי, במקום "ובעתון שקבע הועד המרכזי" יבוא "באתר האינטרנט של הלשכה ובעיתון שקבע המנהל הכללי". תיקון סעיף 9327. בסעיף 93 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א) – (א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, אחרי "המועצה הארצית" יבוא "ובהתייעצות עם שר המשפטים" ובמקום "פעולותיה" יבוא "תפקידי הלשכה לפי סעיף 2 ופעולותיה לפי סעיף 3"; (ב) אחרי פסקה (1) יבוא: "(2) דמי חבר ואגרות למימון ייקבעו בשיעור שלא יעלה על הסכום הנדרש לשם ביצוע תפקידי הלשכה לפי סעיף 2 ופעולותיה לפי סעיף 3 ובשים לב לכלל מקורות המימון העומדים לרשות הלשכה, לרבות עודפי תקציב משנים קודמות, ורווחים מתאגידים שבשליטת הלשכה. (3) דמי חבר ואגרות למימון יכול שיהיו בשיעורים שונים בהתאם לוותק, לגיל ולעיסוק של עורך הדין. (4) הלשכה רשאית לעשות שימוש בדמי החבר ובאגרות למימון גם לקיום פעילות תרבות ופנאי לרווחת עורכי הדין, ולשם כך היא רשאית להשתמש בסכום שאינו עולה על עשרה אחוזים מהתקציב שנקבע לפי סעיף 95."; (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) החליטה הלשכה להטיל דמי חבר או אגרות למימון בשיעור העולה על דמי החבר או האגרות למימון שנקבעו בהחלטה קודמת שלה, תהא ההחלטה טעונה אישור שר המשפטים; ואולם, החלטה כאמור על העלאה בשיעור שלא יעלה על חמישה אחוזים שנבעה מצורך חריג וחד-פעמי, תהא טעונה התייעצות עם שר המשפטים."; (3) בסעיף קטן (ב), במקום "מחבר הועד המרכזי שקבע ראש הלשכה באישור הלשכה" יבוא "מהמנהל הכללי של הלשכה". תיקון סעיף 9528. בסעיף 95 לחוק העיקרי – (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, אחרי "המועצה הארצית" יבוא "מדי שנה בשנה, על פי הצעת ראש הלשכה ובהתאם לנדרש לשם ביצוע תפקידי הלשכה לפי סעיף 2, פעולותיה לפי סעיף 3 וקיום פעילות תרבות ופנאי לרווחת עורכי הדין בהתאם להוראות חוק זה; דרך קביעת התקציב תיקבע בכללים, ובלבד שהתקציב יהיה מפורט תוך חלוקה לסעיפים על פי פעולות"; (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) המועצה הארצית תקבע, במסגרת תקציב הלשכה, חלוקה סבירה בין התקציב המיועד למחוזות הלשכה ובין התקציב המיועד ליתר הלשכה. (ג) התקציב המיועד לכל מחוז יורכב מסכום שווה שיינתן לכל אחד ממחוזות הלשכה, ומסכום נוסף שייקבע בהתאם לגודלו היחסי של המחוז; המועצה הארצית רשאית להורות על העברת סכומים נוספים מעבר לאלו שנקבעו בתקציב למחוז מסוים אם התעורר בכך צורך. (ד) ועד מחוזי יכין הצעת תקציב שנתית עבור פעילותו, במסגרת הסכום הכולל שנקבע לו בתקציב הלשכה; הצעת התקציב האמורה תובא לאישור המועצה הארצית. (ה) קבעה המועצה הארצית את תקציב הלשכה, יוגש התקציב לשר המשפטים ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ויועמד לעיון הציבור באתר האינטרנט של הלשכה; הוראות סעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על שינויים שנעשו בתקציב הלשכה לאחר הגשתו. (ו) בתוך שלושה חודשים לאחר הגשתו של תקציב הלשכה לפי סעיף קטן (ה), תגיש הלשכה את הדוחות הכספיים שלה לשנת התקציב הקודמת לשר המשפטים ותעמיד אותם לעיון הציבור באתר האינטרנט של הלשכה. (ז) לא קבעה המועצה הארצית את תקציב הלשכה לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחס התקציב, רשאית הלשכה להוציא בכל חודש, כל עוד לא נקבע התקציב כאמור, סכום השווה לחלק ה-12 מהתקציב השנתי הקודם; הסכום האמור ייועד קודם כל לקיום תפקידי הלשכה לפי סעיף 2 והתחייבויותיה מכוח חוזים, וביתרה תשתמש הלשכה רק להפעלת שירותים ופעולות שנכללו בתקציב הקודם. (ח) לא קבעה המועצה הארצית את תקציב הלשכה עד תום החודש השלישי שלאחר תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחס התקציב, יראו ביום שאחרי סיום התקופה האמורה (בסעיף קטן זה – היום הקובע) את המועצה הארצית כאילו החליטה על התפזרותה לפני גמר תקופת כהונתה ועל העברת ראש הלשכה מכהונתו וייערכו בחירות מוקדמות למועצה הארצית ולראש הלשכה לא יאוחר מתום שישים ימים מהיום הקובע." תיקון סעיף 9629.בסעיף 96 לחוק העיקרי, במקום "חמשת אלפים לירות" יבוא "כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין". תיקון סעיף 9730.בסעיף 97(א) לחוק העיקרי, במקום "חמשת אלפים לירות" יבוא "כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין". תיקון סעיף 98ד31. בסעיף 98ד לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), במקום "מהוועד המרכזי או ממי שהוועד המרכזי הסמיך לענין זה" יבוא "מהמועצה הארצית או ממי שהמועצה הארצית הסמיכה לעניין זה"; (2) בסעיף קטן (ב), במקום "הוועד המרכזי יודיע" יבוא "המועצה הארצית תודיע", במקום "על החלטתו" יבוא "על החלטתה" ובמקום "החלטת הוועד המרכזי" יבוא "החלטת המועצה הארצית". תיקון סעיף 10932. בסעיף 109 לחוק העיקרי – (1) אחרי פסקה (1) יבוא: "(1א) אופן קביעת דמי חבר ואגרות למימון לפי סעיף 93, ואופן קביעת תקציב הלשכה לפי סעיף 95;"; (2) אחרי פסקה (10) יבוא: "(11) תשלום לחברי הוועדה הבוחנת וחבר הבוחנים; (12) תנאים נוספים לעניין כשירותם למינוי וכהונתם של בעלי תפקידים, כמשמעותם בסימן ב' בפרק השני, או הוראות בדבר דרכי פעולתו ותנאי העסקתו של כל אחד מבעלי התפקידים, לרבות הוראות בדבר מילוי מקומו." תיקון חוק הסניגוריה הציבורית
משוב א- א+