קריאה שנייה - חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס` 3), התשע"ו-2016

יום שני 21 מרץ 2016 18:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

יצחק כהן
יגאל גואטה
דוד אזולאי
מיקי לוי
איציק שמולי
קסניה סבטלובה
עמר בר-לב
יואב קיש
ירון מזוז
מרדכי יוגב

נגד 9

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עאידה תומא סלימאן

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו (21 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 785, מיום א' באב התשע"ג (8 ביולי 2013), עמ' 1092.

    הוספת סעיף 10א 1.בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002 ס"ח התשס"ב, עמ' 192; התש"ע, עמ' 634., אחרי סעיף 10 יבוא: "הכרזה על שינויים בתחולת הוראות החוק 10א.(א) הודיעה הממשלה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת על החלטה לפתוח במלחמה או על פעולות צבאיות, לפי סעיף 40(ג) לחוק יסוד: הממשלה, רשאית היא להכריז כי המלחמה או הפעולות הצבאיות מצריכות תחולה של הוראות החוק המנויות בפסקאות שלהלן, בשינויים המפורטים בהן; הכריזה הממשלה כאמור, יחולו הוראות אלה לעניין לוחמים בלתי חוקיים שנכלאו במהלך המלחמה או הפעולות הצבאיות כאמור: (1) הסמכויות הנתונות בסעיפים 3(ב) ו-4 לרמטכ"ל, יהיו נתונות לקצין בדרגת תת-אלוף, שהרמטכ"ל הסמיכו לכך; (2) הסמכויות הנתונות בסעיף 3(ב) לקצין בדרגת סגן אלוף, יהיו נתונות לקצין בדרגת סרן; (3) בסעיף 3(ג), במקום "96 שעות" יקראו "שבעה ימים", ובמקום "96 השעות האמורות" יקראו "שבעת הימים האמורים". (ב) הכרזה לפי סעיף קטן (א) תובא, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות מעת שניתנה, לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת (בסעיף זה – הוועדה); הוועדה רשאית לאשר את ההכרזה, לקצר את תקופתה או לא לאשרה; תוקפה של הכרזה כאמור יפקע כעבור חמישה ימים מיום שניתנה, אם לא אושרה בידי הוועדה קודם לכן; במניין השעות והימים לפי סעיף זה לא יבואו בחשבון שבתות ומועדים. (ג) תוקפה של הכרזת הממשלה שאושרה לפי סעיף קטן (ב) יפקע כעבור שלושה חודשים מיום שניתנה או במועד מוקדם יותר שנקבע בהכרזה או שנקבע באישור הוועדה; הממשלה רשאית, באישור הוועדה כאמור בסעיף קטן (ב), להאריך את תוקפה של ההכרזה מזמן לזמן לתקופות שלא יעלו על שלושה חודשים בכל פעם, כל עוד מתקיימות המלחמה או הפעולות הצבאיות כאמור בסעיף קטן (א) או בתוך 30 ימים לאחר סיומן."
משוב א- א+