להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 176 והוראת שעה), התשע"ו-2016

יום שלישי 01 מרץ 2016 18:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יואב בן צור
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיקי לוי
אחמד טיבי
איציק שמולי
שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176 והוראת שעה), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו (21 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 625, מיום כ' באדר א' התשע"ו (29 בפברואר 2016), עמ' 72.

    תיקון סעיף 54 1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ'... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 54(ב), בהגדרה "הכנסה", בפסקה (2) שבה, בסופה יבוא "או ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע שנה בשנה שקדמה לשנה שבה חל היום הקובע, לפי הגבוה מביניהן." תחילה ותחולה2.תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על עובדת עצמאית שלגביה חל היום הקובע, כהגדרתו בסעיף 48 לחוק העיקרי, ביום התחילה ואילך. דיווח לכנסת – הוראת שעה3.בתקופה של שש שנים מיום התחילה ידווח המוסד לביטוח לאומי לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, מדי שנתיים, על חישוב הכנסותיהן של עובדות עצמאיות לעניין דמי הלידה שהן זכאיות להם לפי סעיף 54(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה.
משוב א- א+