להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס` 4), התשע"ו-2016

יום שני 29 פברואר 2016 19:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

יצחק כהן
יגאל גואטה
עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

דב חנין
יוסף ג`בארין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
שלי יחימוביץ
עמר בר-לב
יואב קיש
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
ענת ברקו
מרדכי יוגב

החוק המלא


  • חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 4), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' התשע"ו (14 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1015, מיום כ"ט בשבט התשע"ו (8 בפברואר 2016), עמ' 478.

    תיקון סעיף 491.בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד–2004‏ ס"ח התשס"ד, עמ' 456; התשס"ט, עמ' 330. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 49(ו)(3), בהגדרה "קופת גמל מרכזית לקצבה", בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "לפני יום" יבוא "לפני יום ט"ו בניסן התשע"ח (31 במרס 2018)". תיקון סעיף 642.בסעיף 64 לחוק העיקרי, במקום "י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009)" יבוא "ט"ו בניסן התשע"ח (31 במרס 2018)".
משוב א- א+