קריאה שנייה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 44), התשע"ו-2016

יום שני 29 פברואר 2016 18:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

דב חנין
איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 44), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ' באדר א' התשע"ו (29 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 611, מיום י"ז בטבת התשע"ו (29 בדצמבר 2015), עמ' 28.

    תיקון סעיף 13א1.בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ה, עמ' 66. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13א(ב) – (1) בפסקה (2), בסופה יבוא "המועד האמור יצוין בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות"; (2) אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) במסרון למספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק, אם מסר – 21 ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, ואם חל מועד מסירת ההודעה לפי פסקה זו בשבת או בחג – ביום שלאחר השבת או החג."; תחילה ותחולה2.(א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה). (ב) הוראות חוק זה יחולו גם על עסקה לתקופה קצובה שנעשתה לפני יום התחילה, בכפוף להוראות אלה: (1) לעניין סעיף 13א(ב)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(1) לחוק זה – אם מועד סיום העסקה או ההתחייבות הוא שלושה חודשים לפחות אחרי יום התחילה; (2) לעניין סעיף 13א(ב)(3) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה – אם מועד סיום העסקה או ההתחייבות הוא 21 ימים לפחות אחרי יום התחילה. (ג) בסעיף זה, "מועד סיום העסקה או ההתחייבות" – כהגדרתו בסעיף 13א(א) לחוק העיקרי.
משוב א- א+