קריאה שנייה - הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 69), התשע"ו-2016

יום שני 29 פברואר 2016 18:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק וקנין
יגאל גואטה
עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

איציק שמולי
איתן כבל
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
אבי (משה) דיכטר
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 69), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ' באדר א' התשע"ו (29 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 923, מיום ה' בתמוז התשע"ה (22 ביוני 2015), עמ' 616.

    תיקון סעיף 543 1. בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955 ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ו, עמ' 545. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 543(א), במקום הסיפה החל במילים "נציב קבילות חיילים" יבוא "נציב קבילות חיילים (בחלק זה – נציב הקבילות); נציב הקבילות יכהן תקופת כהונה אחת בלבד של שבע שנים". תיקון סעיף 543א2. בסעיף 543א לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "נציב קבילות חיילים" יבוא "נציב הקבילות", במקום "משלושים" יבוא "מתשעים", ובמקום הסיפה החל במילים "ואם נתפנה מקומו" יבוא "והוועדה תדון בהצעתו לא יאוחר משישים ימים לפני תום תקופת כהונתו של נציב הקבילות המכהן.". תיקון סעיף 543ב3. בסעיף 543ב לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), במקום "רשאי שר הביטחון למנות" יבוא "ימנה שר הביטחון, בתוך 14 ימים,", אחרי "שלושה חודשים" יבוא "או עד שיחזור למלא את תפקידיו, לפי המוקדם" ובסופו יבוא "הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על ממלא מקום נציב הקבילות שמונה לפי סעיף זה"; (2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "רשאי שר הביטחון" יבוא "יראו אותו כאילו התפטר מתפקידו."; (3) בסעיף קטן (ג), במקום "נציב קבילות חיילים" יבוא "נציב הקבילות", במקום "רשאי שר הביטחון למנות" יבוא "ימנה שר הביטחון, בתוך 14 ימים," ובמקום הסיפה החל במילה "עד" יבוא "עד לכניסתו לתפקיד של נציב קבילות חדש"; (4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד) נבצר מנציב הקבילות למלא את תפקידיו לפי סעיף קטן (ב) או נתפנה מקומו לפי סעיף קטן (ג) לפני תום תקופת כהונתו, יגיש שר הביטחון לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת את שם המועמד לתפקיד נציב הקבילות מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר משלושים ימים מהיום שבו נבצר ממנו למלא את תפקידיו או נתפנה מקומו, לפי העניין; הוועדה תדון בהצעת שר הביטחון כאמור מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר משלושים ימים מיום שהגיש לה את שם המועמד. (ה) החל הליך מינויו של נציב הקבילות כאמור בסעיף 543א וטרם הושלם ביום סיום כהונתו של נציב הקבילות המכהן, רשאי שר הביטחון להאריך את כהונתו של נציב הקבילות לתקופה אחת שלא תעלה על שלושה חודשים או עד לכניסתו לתפקיד של נציב קבילות חדש, לפי המוקדם; לא ניתן היה להאריך את כהונתו של נציב הקבילות כאמור, יחולו הוראות סעיף 23א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959 ס"ח התשי"ט, עמ' 86.." הוראת מעבר4.הוראות סעיף 543(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לא יחולו על נציב הקבילות המכהן לעניין תקופת כהונתו.
משוב א- א+