קריאה שנייה - חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס` 7), התשע"ו-2016

יום שני 15 פברואר 2016 16:57

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

איתן ברושי
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
ענת ברקו
מרדכי יוגב

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 7), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ו' באדר א' התשע"ו (15 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 993, מיום ט"ז בטבת התשע"ו (28 בדצמבר 2015), עמ' 328.

    תיקון סעיף 11.בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר), התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 138; התשע"ב, עמ' 167., בסעיף 1, ברישה, במקום "עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)" יבוא "עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018)".
משוב א- א+