להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות, התשע"ו–2016

יום שלישי 09 פברואר 2016 18:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

ענת ברקו
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

דוד אמסלם

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות, התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ' באדר א' התשע"ו (29 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 619, מיום כ"ד בשבט התשע"ו (3 בפברואר 2016), עמ' 54.

    הגדרות1.בחוק זה – "גורם אזרחי מוסמך" – גורם המכיר בהכשרה אזרחית על פי דין, או שהכשרה אזרחית מסוימת היא בתחום סמכותו; "הכשרה" – לרבות קורסי הכשרה מקצועית, לימודים או השתלמויות, ולמעט לימודים אקדמיים, תעודת הוראה או תעודת עובד חינוך בחינוך הבלתי-פורמלי; "הכשרה אזרחית" – הכשרה הנרכשת על ידי אדם שלא כחלק משירותו הצבאי; "הכשרה צבאית" – הכשרה הנרכשת על ידי חייל כחלק משירותו הצבאי או הכשרה הניתנת למיועד לשירות ביטחון על ידי צבא הגנה לישראל; "הכרה בהכשרה" – הכרה בעמידה בדרישות הכשרה; "חוק שירות ביטחון" – חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 ס"ח התשמ"ה, עמ' 107.; "חייל" – חייל בשירות סדיר; "מיועד לשירות ביטחון" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון; "ראש אכ"א" – ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לכך; "שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון. בקשה להכרה אזרחית בהכשרה צבאית2. (א) ראש אכ"א רשאי לבקש מגורם אזרחי מוסמך בחינה של מידת התאמתן של דרישות הכשרה צבאית לדרישות הכשרה אזרחית. (ב) בבקשה כאמור בסעיף קטן (א) יפורטו תכנית הלימודים של ההכשרה הצבאית, אפיון צוות ההוראה, אמצעי ההוראה ודרכי ההוראה, תנאי הסף לקבלה להכשרה הצבאית, בחינות הנערכות במהלך ההכשרה וכל מידע אחר הנוגע לעניין. (ג) גורם אזרחי מוסמך שקיבל בקשה לפי סעיף זה רשאי לבקש מראש אכ"א כל מידע נוסף על ההכשרה הצבאית הנחוץ לו לשם קבלת החלטה בנושא. החלטת הגורם האזרחי המוסמך3.הגורם האזרחי המוסמך שקיבל בקשה לפי סעיף 2, ישקול אותה לאחר שקיבל את המידע הנדרש, ורשאי הוא – (1) אם נוכח כי דרישות ההכשרה הצבאית תואמות באופן מספק, להנחת דעתו, את דרישותיה של הכשרה אזרחית שבתחום סמכותו – להכיר בהכשרה הצבאית בדרך שבה הוא מכיר בהכשרה האזרחית, והודעה בדבר ההכרה תימסר לראש אכ"א; (2) אם נוכח כי דרישות ההכשרה הצבאית אינן תואמות באופן מספק את דרישותיה של הכשרה אזרחית שבתחום סמכותו, לעשות אחד מאלה: (א) להודיע לראש אכ"א כי אפשר להתאים את דרישות ההכשרה הצבאית לדרישות כאמור, ובלבד שייערכו בה השלמות, התאמות או שינויים, או שייקבעו בה תנאים, והכול כפי שיפרט; הודיע ראש אכ"א לגורם האזרחי המוסמך על עמדתו, ונערכו השלמות, התאמות ושינויים בהכשרה הצבאית להנחת דעתו של הגורם האזרחי המוסמך, יכיר בהכשרה הצבאית בדרך שבה הוא מכיר בהכשרה האזרחית; הודעה בדבר ההכרה תימסר לראש אכ"א; (ב) להכיר בחלק מההכשרה הצבאית בדרך שבה הוא מכיר בהכשרה האזרחית, או להכיר בהכשרה הצבאית כממלאת אחר חלק מדרישותיה של הכשרה אזרחית, והכול ככל שיש אפשרות לכך לפי שיקול דעתו של הגורם האזרחי המוסמך, והודעה בדבר ההכרה תימסר לראש אכ"א; (3) להודיע לראש אכ"א כי דרישות ההכשרה הצבאית אינן תואמות את דרישותיה של הכשרה אזרחית שבתחום סמכותו, ואת נימוקיו לכך. הודעה לבוגר הכשרה צבאית4.(א) ראש אכ"א יודיע לחייל, בעת שירותו הסדיר, על הכרה של גורם אזרחי מוסמך בהכשרה צבאית שרכש, בדרך שתתואם עם הגורם האזרחי המוסמך וכמקובל באותו עניין בהכשרה האזרחית הנוגעת בדבר. (ב) שר הביטחון יפרסם באתר האינטרנט של משרד הביטחון את רשימת ההכשרות הצבאיות שהוכרו לפי חוק זה. בדיקת התקיימות התנאים להכרה5.הגורם האזרחי המוסמך רשאי לוודא כי מתקיימים התנאים הנדרשים להכרה בהכשרה צבאית כאמור בחוק זה, בדרך שתוסכם בינו לבין ראש אכ"א, כתנאי להמשך ההכרה בהכשרה. דיווח לכנסת
משוב א- א+