להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 139), התשע"ו-2016

‏יום שלישי ‏09 ‏פברואר ‏2016 01:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיקי לוי
איציק שמולי
מרב מיכאלי
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

מכלוף מיקי זוהר
צחי הנגבי
ענת ברקו

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ג באדר א' התשע"ו (22 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 617, מיום ט"ו בשבט התשע"ו (25 בינואר 2016), עמ' 44.

    תיקון סעיף 248ב1.בפקודת העיריות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ו, עמ' 39.‏ (להלן – הפקודה), בסעיף 248ב, אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) את הטפסים הנדרשים לקבלת השירותים שהעירייה מספקת."; הוספת סעיף 248ג2.אחרי סעיף 248ב לפקודה יבוא: "התקשרות עם העירייה באמצעות דואר אלקטרוני248ג.(א) עירייה תאפשר לכל פונה אליה בכתב לשלוח את פנייתו או כל טופס הנדרש לקבלת שירות מהשירותים שהיא מספקת, באמצעות דואר אלקטרוני, לפי בחירתו. (ב) עירייה תפרסם באתר האינטרנט שלה ובכל פרסום אחר שבו נכללים פרטים על דרכי פנייה או קבלת שירות מהעירייה את כתובות הדואר האלקטרוני שאליהן ניתן לשלוח פניות או טפסים כאמור בסעיף קטן (א). (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על פנייה או שירות שנדרשת לגביהם נוכחותו האישית של הפונה או מבקש השירות לפי כל דין, או על פניות או מתן שירותים או סוגים שלהם שקבע השר לעניין זה." תיקון פקודת המועצות המקומיות
משוב א- א+