אישור החוק - הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס` 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016

‏יום שני ‏08 ‏פברואר ‏2016 20:34

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 42

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

טלב אבו עראר
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט התשע"ו (8 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 613, מיום כ"ג בטבת התשע"ו (4 בינואר 2016), עמ' 32.

    תיקון סעיף 3 1.בחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951‏ ס"ח התשי"א, עמ' 234; התשע"ד, עמ' 603. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(א) – (1) בפסקה (1), במקום "מ־4" יבוא "מ־5", ובמקום "14" יבוא "16"; (2) פסקה (2) – תימחק. תחילה והוראת שעה2.(א) תחילתו של סעיף 1 ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) (להלן – יום התחילה). (ב) בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016) ועד ליום התחילה יקראו את סעיף 3(א)(1) לחוק העיקרי כך שבמקום "14" יבוא "15".
משוב א- א+