קריאה שנייה - הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס` 5), התשע"ו–2016

‏יום שני ‏08 ‏פברואר ‏2016 20:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 68

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יעקב פרי
מיקי לוי
חנין זועבי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
אברהם נגוסה
אבי (משה) דיכטר
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט התשע"ו (8 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 614, מיום ב' בשבט התשע"ו (12 בינואר 2016), עמ' 36.

    הוספת סעיף 7ג1.בחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז–1997‏ ס"ח התשנ"ז, עמ' 84; התשע"א, עמ' 746. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 7ב יבוא: "סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב7ג.הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר ועל אף האמור בכל דין, להורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה שלא תעלה על 120 ימים; החליט בית המשפט על איסור שימוש ברכב כאמור, יודיע על כך לרשות הרישוי, כהגדרתה בפקודת התעבורה; על סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 57ג עד 57ז לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים." תיקון סעיף 82.בסעיף 8 לחוק העיקרי – (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ואיסור שימוש ברכב"; (2) האמור בו החל במילים "לפסול אותו אדם" יסומן כפסקה "(1)", ואחריה יבוא: "(2) אם היה לו יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד אותו אדם – למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 ימים, וליטול את רישיון הרכב; לעניין זה יחולו הוראות סעיפים 57א(ב) עד (ו) ו־57ב עד 57ז לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים."
משוב א- א+