אישור החוק - הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס` 18 והוראת שעה), התשע"ו-2016

‏יום שני ‏08 ‏פברואר ‏2016 18:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 58

יגאל גואטה
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
מיכאל אורן
מנחם אליעזר מוזס
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

אברהם נגוסה
ירון מזוז

נגד 0

החוק המלא


  • חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט התשע"ו (8 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 980, מיום י"ח בכסלו התשע"ו (30 בנובמבר 2015), עמ' 268.

    תיקון סעיף 441.בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג–2003‏ ס"ח התשס"ג, עמ' 386; התשע"ד, עמ' 605. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 44(א), בהגדרה "עובד זר" – (1) ברישה, המילים "(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)" – יימחקו; (2) אחרי פסקה (7) יבוא: "(8) משקיע זר שקיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/5 לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952‏ ס"ח התשי"ב, עמ' 354., וכן עובד חיוני שקיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/51 לפי החוק האמור, ובני זוגם." תיקון סעיף 45 – הוראת שעה2.בתקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ועד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), יקראו את סעיף 45(א) לחוק העיקרי, כך שבמקום "בענף החקלאות – 10%" יבוא "בענף החקלאות – 0%".
משוב א- א+