אישור החוק - הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס` 7), התשע"ו-2016

‏יום שלישי ‏02 ‏פברואר ‏2016 00:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 43

יצחק כהן
יגאל גואטה
יואב בן צור
עיסאווי פריג`
אילן גילאון
רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיקי לוי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
עמר בר-לב
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

אברהם נגוסה
ירון מזוז
צחי הנגבי
ענת ברקו
אמיר אוחנה
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 613, מיום כ"ג בטבת התשע"ו (4 בינואר 2016), עמ' 34.

    תיקון סעיף 31.בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט–1998‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 2; התשע"ו, עמ' 324. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3 – (1) בסעיף קטן (א)(2), במקום הסכום הנקוב בו יבוא "915,000"; (2) בסעיף קטן (ג)(1), במקום הסיפה החל במילים "בפסקה (2)" יבוא "בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יקראו "1,091,250"". תיקון סעיף 192.בסעיף 19 לחוק העיקרי – (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, אחרי "במועד" יבוא "שבו הגיש הזכאי או הדייר הממשיך בקשה לרכוש את הדירה הציבורית, או במועד"; (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), ב-1 בינואר בכל שנה, או בסמוך למועד האמור, תפורסם הודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון על הסכום המעודכן הנקוב בהגדרה "זכאי", כפי שהשתנה לפי שיעור עליית המדד כאמור באותו סעיף קטן, לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה הקודמת." פרסום הודעה ראשונה3.על אף האמור בסעיף 19(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, הודעה ראשונה על הסכום המעודכן כאמור באותו סעיף תפורסם ביום כ"ג בניסן התשע"ו (1 במאי 2016), או בסמוך למועד האמור, ובלבד שחל שינוי בסכום לפי שיעור עליית המדד הידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016); בסעיף זה, "מדד" – כהגדרתו בחוק העיקרי.
משוב א- א+