הסתייגות - הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס` 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016

‏יום שלישי ‏02 ‏פברואר ‏2016 00:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

אוסאמה סעדי
עאידה תומא סלימאן
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
שלי יחימוביץ

נגד 40

אורי יהודה אריאל
מכלוף מיקי זוהר
ירון מזוז
אברהם נגוסה
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

מנחם אליעזר מוזס
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

רחל עזריה
יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

יצחק כהן
יגאל גואטה
מיכאל אורן
נאוה בוקר
אמיר אוחנה
מרדכי יוגב

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 963, מיום ו' בחשוון התשע"ו (19 באוקטובר 2015), עמ' 108.

    תיקון סעיף 31. בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 758; התשע"ד, עמ' 737. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) (1) היה לשוטר חשד סביר שאדם עומד לבצע עבירת אלימות נגד אחר, רשאי הוא לערוך חיפוש על גופו של האדם כדי לבדוק אם הוא נושא עמו שלא כדין נשק; לעניין סעיף זה יראו חשד סביר כאמור, בין היתר, אם במקום ציבורי האדם מתנהג באופן בריוני, ובכלל זה נוקט אלימות מילולית או איומים או מתנהג באופן מרתיע או מפחיד אחר. (2) התעורר חשד סביר כאמור בפסקה (1) לגבי אנשים שחברו יחד, תחול סמכות החיפוש גם לגבי כל אחד מהם." הוספת סעיף 6ב – הוראת שעה2.בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017), יקראו את החוק העיקרי כך שאחרי סעיף 6א יבוא: "סמכות שוטר לחיפוש על גופו של אדם במקום מועד לפעילות חבלנית עוינת6ב.(א) מפקד מחוז במשטרת ישראל רשאי להכריז על מקום שקיים לגביו חשש ממשי שעלולה להתבצע בו פעילות חבלנית עוינת כמקום שבו רשאי שוטר לערוך חיפוש על גופו של אדם כדי לבדוק אם הוא נושא עמו שלא כדין נשק (בסעיף זה – מטרת החיפוש), אף אם לא קיים נגדו חשד סביר כאמור בסעיף 3(ב) או (ב1); על חיפוש כאמור יחולו הוראות סעיף 3(ג) ו-(ד). (ב) בהכרזה כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו המקום שבו קיים החשש לפעילות החבלנית העוינת ותקופת תוקפה של ההכרזה, ובלבד שלא תעלה על 21 ימים וכל עוד קיים החשש; מפקד המחוז רשאי להאריך את ההכרזה לתקופות נוספות שלא יעלו על 21 ימים כל אחת; עלתה תקופת ההכרזה על חודשיים, טעונה ההארכה את אישורו של המפקח הכללי של המשטרה. (ג) הוכרז כאמור בסעיף קטן (א), יודיע מפקד המחוז לציבור העוברים במקום המוכרז על קיומה של סמכות החיפוש לפי סעיף זה. (ד) המפקח הכללי של המשטרה יקבע בנוהל הוראות בדבר אופן ביצוע החיפוש, כדי להבטיח את הגשמת מטרת החיפוש בלבד ובשים לב להוראת סעיף 1, ובדבר הדרכים להודעה לציבור על הכרזה לפי סעיף קטן (ג). (ה) ב-1 בנובמבר של כל שנה, ידווח השר לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, על מספר ומיקום ההכרזות שניתנו לפי סעיף זה, הטעמים להכרזות, החיפושים שנערכו והשפעת ההכרזות, על פי הערכתו, על ביטחון הציבור." תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – הוראת שעה
משוב א- א+