קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס` 6), התשע"ו-2016

‏יום שני ‏25 ‏ינואר ‏2016 18:04

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 95

יגאל גואטה
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יעקב פרי
מיקי לוי
עליזה לביא
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

משה גפני
אוסאמה סעדי
אחמד טיבי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
יוסי יונה
אברהם נגוסה
ירון מזוז
יריב לוין
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

מכלוף מיקי זוהר
נאוה בוקר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ו בשבט התשע"ו (25 בינואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 991, מיום ט' בטבת התשע"ו (21 בדצמבר 2015), עמ' 322.

    תיקון סעיף 61. בפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט–1979‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614; ס"ח התשס"ה, עמ' 743. (להלן – הפקודה) בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) השר, לאחר התייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, לקבוע בתקנות תנאים למתן פטור מחובת בחינות כאמור בסעיף קטן (א)(3), כולן או חלקן." תקנות ראשונות 2. תקנות ראשונות לפי סעיף 6(ג) לפקודה, כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה; בתקנות כאמור ייקבעו תנאים למתן פטור מכלל הבחינות שנקבעו לפי סעיף 6(א)(3) לפקודה, למבקש שהוא בעל רישיון או תעודה הנדרשים לעיסוק ברפואת שיניים במדינת חוץ, ושעסק כדין וברמה מקצועית הולמת ברפואת שיניים במדינת חוץ במשך תקופה של חמש שנים לפחות.
משוב א- א+