להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 169), התשע"ו-2016

‏יום שני ‏18 ‏ינואר ‏2016 18:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

יצחק כהן
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיקי לוי
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

משה גפני
עאידה תומא סלימאן
איתן ברושי
יואב קיש
אברהם נגוסה
יריב לוין
ענת ברקו
נאוה בוקר

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 169), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ו' באדר א' התשע"ו (15 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 615, מיום ב' בשבט התשע"ו (12 בינואר 2016), עמ' 38.

    תיקון סעיף 741.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 251. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 74(ב) – (1) בפסקה (1), במקום "בשיעורים המפורטים בפסקה (2)" יבוא "בשיעור המפורט בפסקה (2)"; (2) במקום פסקה (2) יבוא: "(2) מענק הלימודים בעד ילד שלפני 31 בדצמבר של אותה שנת לימודים מלאו לו 6 שנים ולא מלאו לו 18 שנים יהיה בשיעור של 11.6% מהסכום הבסיסי." תחולה2. הוראות סעיף 74 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו לגבי מענק לימודים המשתלם בעד שנת הלימודים התשע"ז ואילך.
משוב א- א+