קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס` 9), התשע"ו-2016

‏יום שני ‏18 ‏ינואר ‏2016 18:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
מיקי לוי
עליזה לביא
מנחם אליעזר מוזס
עאידה תומא סלימאן
דב חנין
איציק שמולי
איתן כבל
יוסי יונה
איתן ברושי
עמר בר-לב
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 9), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ח' בשבט התשע"ו (18 בינואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 893, מיום ג' בחשוון התשע"ה (27 באוקטובר 2014), עמ' 78.

    תיקון סעיף 11. בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל–1970‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337; ס"ח התשע"ו, עמ' 72. (להלן – הפקודה), בסעיף 1, בהגדרה "השר", במקום "שר העבודה" יבוא "שר הכלכלה והתעשייה". תיקון כותרת סימן ט'2. בפרק ה' לפקודה, בכותרת סימן ט', במקום "בטיחות ובריאות" יבוא "בטיחות, בריאות וגיהות". הוספת סעיף 172א3. אחרי כותרת סימן ט' יבוא: "הגדרות172א.בסימן זה – "אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה; "ביצוע עבודה" – לרבות ביצוע פעולה מסוג מסוים במסגרת העבודה; "הרשאה" – הסמכה, אישור, היתר, רישיון או הרשאה אחרת מאת נותן הרשאה, הנדרשים לפי פקודה זו לשם – (1) ביצוע עבודה; (2) ביצוע תפקיד בדיקה ובקרה; (3) מתן הכשרה מקצועית; "הוועדה" – ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת; "חוק ארגון הפיקוח על העבודה" – חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד–1954 ס"ח התשי"ד, עמ' 202.; "מחזיק במקום העבודה" – כל אחד מאלה: (1) המעסיק; (2) בעל מקום העבודה או תופש מקום העבודה; (3) המנהל בפועל את מקום העבודה; (4) מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל מקום העבודה; (5) המנהל בפועל של תאגיד, אם מקום העבודה הוא בבעלות תאגיד; "מקום עבודה" – כל אחד מאלה: (1) מפעל כמשמעותו בפקודה זו; (2) מקום עבודה כמשמעותו בסעיף 3 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה; (3) כל מקום אחר שהוחלו עליו הוראות פקודה זו, כולה או חלקה; "נותן הרשאה" – כל אחד מאלה: (1) השר; (2) מפקח ראשי; (3) גורם שהוסמך לתת הרשאה מכוח תקנות לפי פקודה זו; "שירות הפיקוח על העבודה" – השירות כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה; "תפקיד בדיקה ובקרה" – תפקיד הכולל סמכויות בדיקה ובקרה הנדרשות בהוראות לפי סימן זה." החלפת סעיף 173 והוספת סעיפים 173א עד 173ט4. במקום סעיף 173 לפקודה יבוא: "תקנות לשמירת הבטיחות, הבריאות והגיהות בעבודה 173.(א) השר, בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה וארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר, באישור הוועדה ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) עד (י), רשאי להתקין תקנות בדבר בטיחות, בריאות וגיהות במקומות עבודה לשם מניעת החשיפה לגורמי סיכון במקומות אלה או הפחתת החשיפה להם; לעניין זה, "גורמי סיכון" – מקור, מצב או פעולה שעשויים להזיק ולהביא לפגיעה גופנית או לבריאות לקויה, או לשילוב של אלה, לרבות מיתקן, ציוד, חומר, תהליך, ייצור, קרינה, או מעשה או מחדל הנהוגים או קיימים באותם מקומות. (ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א), רשאי השר בין השאר לקבוע – (1) הוראות לעניין הימצאות במקום העבודה; (2) איסור, הגבלה או תנאים לעניין שימוש בחומר, לרבות איסור על מכירתו או מסירתו לשימוש במקום עבודה; (3) איסור, הגבלה או תנאים לעניין ביצוע תהליך. (ג) תקנות שייוחדו למקומות עבודה שעיקר עיסוקם ייצור של גז כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט–1989 ס"ח התשמ"ט, עמ' 108. , מילויו, החסנתו, הולכתו, הובלתו או שיווקו, יותקנו בהסכמת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. (ד) תקנות בדבר השימוש בחומר הדברה בחקלאות יותקנו בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר הבריאות והשר להגנת הסביבה. (ה) תקנות בעניין גידול בעלי חיים בענפי החקלאות יותקנו בהתייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר. (ו) תקנות בעניין קרינה, אסבסט, אבק מזיק וחומרים מסוכנים יותקנו בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ושר הבריאות. (ז) תקנות בעניינים שאינם מנויים בסעיפים קטנים (ג) עד (ו), הנוגעות לביצוע עבודה שכרוכה בחשיפה סביבתית של הציבור, יותקנו בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה. (ח) תקנות הנוגעות לבריאות עובד יותקנו בהתייעצות עם שר הבריאות; בדיקות רפואיות או מעקב שיש לבצעם לפי הוראות שנקבעו בתקנות כאמור בידי שירות רפואי מוסמך, יבוצעו על ידי אלה, בלבד: (1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות, אם שר הבריאות הסמיכה להיות שירות רפואי מוסמך, בכלל או לעניינים מסוימים; (2) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.; (3) מוסד רפואי, שהשר, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לעניין אותן תקנות. (ט) תקנות החלות על עובד כאמור בסעיף 8(2) או (3) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955 ס"ח התשט"ו, עמ' 171., יותקנו בהתייעצות עם שר הביטחון, ובלבד שהן נוגעות לפעילות ששר הביטחון הודיע לשר שהיא חיונית והפסקתה, צמצומה או פגיעה אחרת בה עלולים לפגוע באופן מהותי בביטחון המדינה ויש הכרח להבטיח את ביצועה. (י) תקנות אלה יותקנו בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים: (1) תקנות שייוחדו לביצוע עבודה במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או ברשות הארצית לכבאות והצלה (בסעיף קטן זה – גופי ביטחון פנים) או לביצוע עבודה במתקנים מסווגים של גופי ביטחון פנים על ידי אותם גופים; (2) הוראות בתקנות הנוגעות לפעולות של גופי ביטחון פנים החיוניות לחילוץ או להצלת חיי אדם; (3) הוראות בתקנות הנוגעות לקבלת מידע מהמרשם הפלילי למתן הרשאה לביצוע תפקיד בדיקה ובקרה. (יא) לא נמסרה עמדתו בכתב של ארגון העובדים או ארגון מעבידים כאמור בסעיף קטן (א), בתוך 21 ימים מיום שהשר פנה אליו בכתב לקיום התייעצות עמו, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה עם אותו ארגון חובת ההתייעצות. תנאים לביצוע עבודה, לביצוע תפקיד בדיקה ובקרה ולמתן הרשאה 173א.בתקנות לפי סעיף 173, רשאי השר לקבוע איסור, הגבלה או תנאים לביצוע עבודה או לקבוע תנאים לביצוע תפקיד בדיקה ובקרה או למתן הרשאה, כמפורט להלן, לפי העניין: (1) לעניין מתן הרשאה לביצוע עבודה ולעניין ביצוע עבודה או ביצוע תפקיד בדיקה ובקרה שאינם טעונים הרשאה – תנאים כמפורט להלן: (א) השכלה, ניסיון, הכשרה מקצועית, התמחות או השתלמות, תנאי הקבלה אליהן ועמידה בבחינות מקצועיות; (ב) מגבלה רפואית או מצב רפואי המונעים את ביצוע העבודה או התפקיד או המסכנים את העובד או אחרים; (ג) בהסכמת שר המשפטים – (1) מגבלה מחמת גיל מזערי המונעת את ביצוע העבודה או התפקיד או המסכנת את העובד או אחרים; (2) כל תנאי אחר הדרוש לשם הבטחת מקצועיותו של מבצע העבודה או התפקיד או לשם שמירה על הבטיחות, הבריאות והגיהות במקום העבודה; (2) לעניין מתן הרשאה לביצוע תפקיד בדיקה ובקרה – תנאים כמפורט להלן: (א) לגבי מבקש הרשאה שהוא יחיד – (1) תנאים כמפורט בפסקה (1); (2) היעדר ניגוד עניינים הקשור לביצוע התפקיד; (3) יכולת העמדה של אמצעים לרבות מבנה, מיתקנים, חומרים וכוח אדם הדרושים לביצוע התפקיד; (4) היעדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל הרשאה לביצוע התפקיד; (5) היעדר החלטה מינהלית שניתנה לפי כל דין בשל הפרת הוראה הקשורה לבטיחות בעבודה; (ב) לגבי מבקש הרשאה שהוא תאגיד – רישומו כתאגיד בישראל ותנאים בעניינים כמפורט בפסקה (1)(א) ו-(ג)(2) ובפסקת משנה (א)(2) עד (5), שיתקיימו בנושאי המשרה בתאגיד או בתאגיד, לפי העניין; בפסקת משנה זו, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על תחום ההרשאה; (3) לעניין מתן הרשאה למתן הכשרה מקצועית – תנאים כמפורט להלן: (א) לגבי מבקש הרשאה שהוא יחיד – (1) תנאים בעניינים כמפורט בפסקה (1) ובפסקה (2)(א); (2) תנאים לעניין דרכי ההכשרה שתינתן, לרבות הכשרה עיונית, קורסי ההכשרה, היקפם, תוכני הלימוד והבחינות שייערכו בסיומם; (ב) לגבי מבקש הרשאה שהוא תאגיד – (1) תנאים בעניינים כמפורט בפסקה (2)(ב); (2) תנאים בעניינים כמפורט בפסקת משנה (א)(2). חובות, הגבלות ותנאים החלים על מחזיק במקום העבודה, מבצע עבודה, מבצע תפקיד בדיקה ובקרה או בעל הרשאה 173ב.(א) השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על מחזיק במקום העבודה, על מבצע עבודה, על מבצע תפקיד בדיקה ובקרה או על בעל הרשאה, לשם ביצוע העבודה או ביצוע התפקיד, לפי העניין, ובמהלך העבודה או התפקיד כאמור, לשם הבטחת מקצועיותם של המנויים בסעיף זה ושמירת הבטיחות, הבריאות והגיהות במקום העבודה; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי השר לקבוע מחיר מרבי או מזערי שרשאי בעל הרשאה לגבות בעד שירות שהוא נותן במסגרת תפקידו. (ב) השר או מפקח ראשי רשאי להוסיף בהרשאה חובות, הגבלות ותנאים נוספים על האמור בסעיף קטן (א), שיחולו על בעל אותה הרשאה, לשם הבטחת מקצועיותו ושמירת הבטיחות, הבריאות והגיהות במקום העבודה. (ג) (1) ראה השר או מפקח ראשי כי יש חשש ממשי לבטיחות, לבריאות או לגיהות, שלא היה ידוע לו בעת שנקבעו תקנות כאמור בסעיף קטן (א), ועקב כך יש להחיל בהקדם חובות, הגבלות או תנאים כאמור בסעיף קטן (ב) על בעלי הרשאה מסוג מסוים, רשאי הוא להורות על החלת חובות, הגבלות או תנאים כאמור בהוראה שתפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט. (2) הודעה על כוונה להורות על החלה כאמור בפסקה (1) תפורסם להערות הציבור באתר האינטרנט שלושים ימים לפחות לפני פרסום ההוראה כאמור בפסקה (1). (3) הוראות כאמור בפסקה (1) ייכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות. (4) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), בנסיבות חריגות הנוגעות למיידיות החשש לבטיחות, לבריאות או לגיהות, או לחומרת החשש, רשאי השר או מפקח ראשי שלא לפרסם הודעה כאמור בפסקה (2), ורשאי הוא לקבוע בהוראות שיפורסמו באתר האינטרנט כי הן ייכנסו לתוקף במועד הפרסום באתר כאמור, ובלבד שהפרסום ברשומות יבוצע בהקדם האפשרי. ביטול הרשאה, אי-חידושה, הגבלתה או התלייתה 173ג.(א) סבר נותן הרשאה כי מתקיים אחד מאלה, רשאי הוא לסרב לחדש הרשאה שנתן, לבטלה, להגבילה, להתנותה בתנאים או להתלותה לתקופה שלא תעלה על שנה אלא אם כן ראה שחומרת ההפרה או נסיבותיה מחייבות התליה לתקופה ארוכה יותר, או להורות למחזיק במקום העבודה להפסיק את עבודתו של בעל ההרשאה: (1) ההרשאה ניתנה על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי; (2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההרשאה; (3) בעל ההרשאה הפר חובה, הגבלה או תנאי מהתנאים שנקבעו לפי סעיף 173ב או הוראה מההוראות לפי פקודה זו או לפי כל דין אחר, הקשורה לבטיחות בעבודה. (ב) סבר נותן ההרשאה כי הפגם כאמור בסעיף קטן (א) ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות לבעל ההרשאה לתקנו ורשאי הוא להורות על אופן התיקון והמועד לתיקון; הורה נותן ההרשאה כאמור, יאפשר המחזיק במקום העבודה את התיקון; חלפה התקופה שקבע נותן ההרשאה והפגם לא תוקן להנחת דעתו, רשאי הוא, לאחר שנתן לבעל ההרשאה הזדמנות לטעון את טענותיו, לנקוט אמצעים כאמור בסעיף קטן (א). (ג) סבר נותן ההרשאה כי קיימת סכנה מיידית לבטיחות הציבור בהמשך פעילותו של בעל ההרשאה, רשאי הוא להורות על התליית ההרשאה לתקופה שלא תעלה על 14 ימי עבודה, עוד בטרם קבלת החלטה לפי סעיף זה. (ד) החליט נותן ההרשאה לנקוט אמצעים כאמור בסעיף זה, ישלח לבעל ההרשאה הודעה מנומקת על כך בכתב. דחיית החלטה לעניין מתן הרשאה או חידושה בשל פתיחה בחקירה173ד.(א) נקבע בתקנות לפי סעיף 173א, כתנאי למתן הרשאה, היעדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי להיות בעל הרשאה, ונפתחה חקירה לפי דין נגד מבקש הרשאה או בעל הרשאה בקשר לעבירה כאמור, רשאי נותן ההרשאה לדחות את החלטתו לעניין מתן ההרשאה או חידושה, לפי העניין, עד לקבלת החלטה לעניין הגשת כתב אישום בקשר לאותה עבירה, אם ראה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין בשל חומרת העבירה. (ב) החליט נותן ההרשאה לדחות את החלטתו כאמור בסעיף קטן (א), ישלח לבעל ההרשאה הודעה מנומקת על כך בכתב. עיון חוזר 173ה.הרואה את עצמו נפגע מהחלטתו של נותן הרשאה לפי סעיף 173ג או 173ד, רשאי לבקש עיון חוזר בהחלטה, אם התגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות ממועד ההחלטה הקודמת, בתוך 30 ימים מגילוי העובדות החדשות או שינוי הנסיבות. השגה173ו.(א) מי שניתנה בעניינו החלטה לפי הוראות סימן זה בידי מי שמנוי בפסקה (3) להגדרה "נותן הרשאה", רשאי להשיג עליה בכתב, בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה. (ב) הסמכות לדון בהשגה ולהחליט בה תהיה – (1) לעניין החלטה כאמור של מי שנמנה עם שירות הפיקוח על העבודה – למפקח ראשי; (2) לעניין החלטה כאמור של מי שאינו מנוי בפסקה (1) – למי שהשר קבע כי השגה על החלטה של גורם כאמור תידון בפניו, ככל שקבע. (ג) החלטה בהשגה לפי סעיף זה תינתן בתוך שישים ימים מיום הגשתה. (ד) אין בהגשת השגה לפי סעיף זה כדי לעכב את ההחלטה שלגביה הוגשה או לגרוע מתוקפה, אולם מגיש ההשגה רשאי לבקש בהשגתו את עיכוב ביצוע ההחלטה; התבקש עיכוב כאמור, תינתן החלטה בעניין העיכוב בתוך שלושים ימים מיום הגשת הבקשה. ערעור173ז.הרואה את עצמו נפגע מהחלטת נותן הרשאה לפי הוראות סימן זה, לרבות החלטה בבקשה לעיון חוזר כאמור בסעיף 173ה או בהשגה כאמור בסעיף 173ו, רשאי לערער עליה לפני בית הדין האזורי לעבודה, כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969‏ ס"ח התשכ"ט, עמ' 70., בתוך 45 ימים מיום שהגיעה ההחלטה לידיעתו; בדונו בערעור, יקיים בית הדין האזורי ביקורת שיפוטית על החלטת נותן ההרשאה. פרסום173ח.(א) מפקח ראשי רשאי לפרסם באתר האינטרנט את שמו של בעל הרשאה, מספר רישיונו ומענו, ולבקשת בעל ההרשאה – גם את פרטי ההתקשרות שימסור בעל ההרשאה. (ב) בוטלה הרשאה כאמור בסעיף 173ג, יוסרו פרטיו של בעל ההרשאה מהרשימה כאמור בסעיף קטן (א), ואם הותלתה ההרשאה – יוסרו פרטיו של בעל ההרשאה לתקופת ההתליה. החלת דינים על בעל הרשאה173ט.בלי לגרוע מהוראות כל דין, דין מי שקיבל הרשאה לביצוע תפקיד בדיקה ובקרה כדין עובד הציבור לעניין חוקים אלה: (1) חוק העונשין, התשל"ז–1977 ס"ח התשל"ז, עמ' 226. – לעניין העבירות הנוגעות לעובדי הציבור; (2) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם–1979 ס"ח התש"ם, עמ' 2.." הוספת סעיף 247א5. אחרי סעיף 247 לפקודה יבוא: "אגרות247א.השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע – (1) אגרה בעד הגשת בקשה לקבלת הרשאה כהגדרתה בסעיף 172א ולחידושה; (2) אגרה בעד השתתפות בבחינות לשם קבלת ההרשאה; (3) אגרה שעל בעל הרשאה לשלם בעד פיקוח על מילוי תנאי ההרשאה בידי שירות הפיקוח על העבודה כהגדרתו בסעיף 172א." תיקון חוק ארגון הפיקוח על העבודה
משוב א- א+