קריאה שנייה - הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס` 6), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏28 ‏דצמבר ‏2015 19:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מיקי לוי
דב חנין
יוסף ג`בארין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
קסניה סבטלובה
מרב מיכאלי
איתן כבל
יואב קיש
בצלאל סמוטריץ
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 6), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ז בטבת התשע"ו (28 בדצמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 593, מיום י"ז בכסלו התשע"ה (9 בדצמבר 2014), עמ' 107.

    תיקון סעיף 61.בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט–1998‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 2; התשע"א, עמ' 192., בסעיף 6, אחרי פסקה (4) יבוא: "(5) תקופות שהייה במקלט לנשים מוכות, כהגדרתו בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954‏ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.; (6) תקופות מגורים מחוץ לדירה הציבורית אם עזיבת הדירה היא בשל אלימות מצד בן הזוג, ובלבד שניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות כאמור או שניתן אישור על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או העובד הסוציאלי המטפל במניעת אלימות במשפחה, המעיד שהדייר מטופל בשירותי הרווחה על רקע אלימות מצד בן הזוג; השר, בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים, יורה על כללים לעניין אישור כאמור." תיקון חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי
משוב א- א+