אישור החוק - הצעת חוק הכנסת (תיקון מס` 40), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏21 ‏דצמבר ‏2015 18:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יעל גרמן
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
קסניה סבטלובה
אברהם נגוסה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הכנסת (תיקון מס' 40), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשע"ו (21 בדצמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 606, מיום י"ב בכסלו התשע"ו (24 בנובמבר 2015), עמ' 15.

    תיקון סעיף 511.בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 294., בסעיף 51 – (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, במקום "פרק זה, וחובה עליו לקבלם" יבוא "פרק זה; חובה על חבר הכנסת לקבל את שכרו, אולם חבר הכנסת רשאי לוותר בשנה מסוימת על קבלת חלק השכר הנובע מעדכון השכר באותה שנה."; (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) הודיע חבר הכנסת לחשב הכנסת על ויתור כאמור בסעיף קטן (א), לא ישולם לו חלק השכר כאמור בעד אותה שנה ממועד תשלום השכר שלאחר מסירת ההודעה, והוויתור יחול לכל דבר ועניין. (ג) חבר הכנסת שהודיע כאמור בסעיף קטן (ב) לא יהיה רשאי לשנות את הודעתו באותה שנה."
משוב א- א+