אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס` 16), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏21 ‏דצמבר ‏2015 17:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 44

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אחמד טיבי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשע"ו (21 בדצמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 808, מיום ח' בכסלו התשע"ד (11 בנובמבר 2013), עמ' 44.

    תיקון סעיף 51. בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421; התשע"ב, עמ' 511. (להלן – הפקודה), בסעיף 5 – (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, פסקה (4) – תימחק; (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) הסייגים שבסעיפים 3 ו-4 לא יחולו על עדות של אדם שהגיש תלונה נגד בן זוגו, ילדו או הורהו, לפני העניין, במשפט פלילי בעניין אותה תלונה, בין שהוא הראשון שהגיש תלונה באותו עניין ובין שהוגשה כבר תלונה באותו עניין בידי אדם אחר. (ג) לעניין סעיפים קטנים (א) ו-(ב), אחת היא אם העד הוא נפגע העבירה או אדם אחר." החלפת סעיף 82.במקום סעיף 8 לפקודה יבוא: "הגדרות8.בסימן זה – "בן זוג" – לרבות הידוע בציבור כבן זוגו, ולמעט מי שחי בנפרד מבן זוגו ואינו מנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע, אף אם הם מתגוררים תחת קורת גג אחת; "ילד" – לרבות מאומץ; "הורה" – לרבות מאמץ." תיקון חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים)
משוב א- א+