אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס` 29), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏14 ‏דצמבר ‏2015 18:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 73

יצחק כהן
אילן גילאון
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
מיכאל אורן
מיקי לוי
יעל גרמן
עאידה תומא סלימאן
יוסף ג`בארין
טלב אבו עראר
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יצחק הרצוג
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

אברהם נגוסה
יריב לוין
משה יעלון
מכלוף מיקי זוהר
צחי הנגבי
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 29), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום ב' בטבת התשע"ו (14 בדצמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 951, מיום ט"ז באלול התשע"ה (31 באוגוסט 2015), עמ' 1352, עמ' 1563.

    הוספת סעיף 24ד1.בפקודת בריאות העם, 1940 ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239; ס"ח התשע"ו, עמ' 57., אחרי סעיף 24ג יבוא: "כללים לעניין המשך טיפול רפואי פרטי לאחר טיפול רפואי במסגרת שירות מרפאה ציבורי או קהילתי24ד.(א)(1) שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע בתקנות כללים שיחולו על רופא, בין שכיר ובין עצמאי, שייעץ לאדם או טיפל בו במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי לעניין איסור המשך טיפול באותו אדם או ייעוץ לו שלא במימון ציבורי, במהלך תקופת מרווח שיקבע. (2) תקופת המרווח כאמור בפסקה (1) לא תפחת מארבעה חודשים ולא תעלה על שמונה חודשים מעת הייעוץ או הטיפול האחרון שנתן הרופא במסגרת שירות המרפאה הציבורי או שירות המרפאה הקהילתי. (3) השר רשאי לקבוע בתקנות כאמור בפסקה (1) ובדרך האמורה בה הגבלות או הקלות במקרים ייחודיים שיקבע, שיחולו במקום האיסור כאמור באותה פסקה, אם מצא שניתן להסתפק בכך לשם מניעת ניגוד עניינים בין עבודתו של הרופא במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי ובין עיסוקו כרופא שלא במימון ציבורי. (ב) שר הבריאות ידווח לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת על היישום וההשלכות של ההוראות לפי סעיף זה, פעמיים בשנה ב-1 באפריל של כל שנה וב-1 באוקטובר של כל שנה, במשך שלוש שנים החל מיום י"ט בכסלו התשע"ו (1 בדצמבר 2015). (ג) בסעיף זה – "חוק ביטוח בריאות" – חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.; "מימון ציבורי" – מקורות מימון אלה, כולם או חלקם: (1) מקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א) לחוק ביטוח בריאות; (2) הכנסה שמקורה ברכש של משרד ממשרדי הממשלה, צבא הגנה לישראל או המוסד לביטוח לאומי; (3) מקורות מימון ציבוריים נוספים שקבעו שר הבריאות ושר האוצר בצו; "שירות מרפאה ציבורי" – שירות הניתן במרפאת חוץ הפועלת במסגרת בתי חולים כלליים, לרבות מרפאת בריאות הנפש בבתי חולים כלליים וכן מכון המבצע פעולות אבחון בבית חולים כללי ולמעט שירות רפואי פרטי (שר"פ); "שירות מרפאה קהילתי" – שירות שמציעה קופת חולים כחלק מסל שירותי הבריאות כהגדרתו בסעיף 7 לחוק ביטוח בריאות, לרבות שירות כאמור הניתן במכון המבצע פעולות אבחון." תחולה בהדרגה2.תקנות כאמור בסעיף 24ד לפקודת בריאות העם, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יכול שיקבעו תחולה הדרגתית, לרבות בהתחשב במיקום גיאוגרפי, ובלבד שעד תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה יחולו התקנות באופן מלא על כלל הרופאים; שר הבריאות ושר האוצר רשאים להאריך, בצו, את התקופה האמורה בשנה אחת.
משוב א- א+